Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązująca od 03.10.2022 Do 15.08.2023 r.

Bielpharma sp. z o.o. szanuje i dba o prywatność danych osobowych osób korzystających z Portalu. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) została opracowana w celu udzielania kompletnej i przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych.

1. Wyjaśnienie pojęć

Za każdym razem kiedy w Polityce zostaje użyte pojęcie pisane wielką literą otrzymuje ono następujące znaczenie:

Administrator – oznacza Administratora Danych Osobowych, którym jest Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178.

Sklep – sklep internetowy „Bielpharma” prowadzony przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178, na prowadzenie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie wydała zgodę, wpisując Wytwórnię Suplementów Diety Bielpharma do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod numerem 2729/0102/2021.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konta Użytkownika, świadczona przez Sklep. Założenie (zawarcie nowej umowy) Konta możliwe będzie od dnia 25.06.2022 r.

Konto Bielpharma – usługa świadczona drogą elektroniczną, wprowadzona od dnia 25.06.2022 r. i ułatwiająca, umożliwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Bielpharma, świadczona przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178.

Korzystający z Portalu – osoba lub podmiot, który przegląda zawartość Portalu. Użytkownik oraz Kupujący są również Korzystającymi z Portalu.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności

Polityka Cookies – Polityka stosowana przez Administratora dotycząca zasad związanych z plikami cookies znajdująca się pod adresem https://www.bielpharma.pl/polityka-cookies/ lub https://www.lifeup.pl/lifeup-cookies/

Portal – portal internetowy Sklepu prowadzony pod adresem https://www.bielpharma.pl lub https://www.lifeup.pl za pośrednictwem którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie za pośrednictwem Portalu, a także Usługi doradztwa dietetycznego.

Profil – profil lub fanpage Administratora na jednym z portali społecznościowych

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem https://bielpharma.pl/regulamin-uslugi-wysylka.

Regulamin usług doradztwa dietetycznego – Regulamin świadczenia usług doradztwa dietetycznego określający zasady korzystania z usługi „Porada dietetyczna”, dostępnej na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem https://www.bielpharma.pl/regularmin-doradztwo-dietetyczne.

Regulamin Konta Użytkownika – Regulamin Konta Użytkownika Portalu określający warunki świadczenia przez Sklep nieodpłatnej usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Użytkownika na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem https://www.bielpharma.pl/regulamin-konta.

Regulaminy – łącznie Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, Regulamin usług doradztwa dietetycznego oraz Regulamin Konta Użytkownika.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik – osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.

Porada dietetyczna – Usługa doradztwa dietetycznego świadczona przez Bielpharma sp. z o.o., w ramach której dietetyk, który zawarł umowę z Bielpharma sp. z o.o. udziela Użytkownikom tej usługi informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w sklepie, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej i dietetycznej – w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości email na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępnego na Portalu, w tym na podstronie: https://www.bielpharma.pl/porada-dietetyczna.

2. Polityka

1. Niniejsza Polityka prywatności określająca zasady ochrony i przetwarzania przez Administratora danych Korzystających z Portalu.

2. Zasady korzystania z Portalu oraz oferowanych przez Administratora usług zostały określone w Regulaminach poszczególnych usług (linki do Regulaminów znajdują się powyżej).

3. Administrator danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178.

2. Kontakt z Administratorem danych: e-mail: biuro@bielpharma.pl.

3. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przy udziale osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

1. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Korzystających z Portalu zależny jest od tego, z jakiego rodzaju usług oferowanych przez Administratora korzysta dana osoba.

2. Ponadto mogą być również przetwarzane informacje o aktywności Korzystającego z Portalu podczas przeglądania strony internetowej Portalu.

3. Zakres usług oferowanych przez Administratora oraz funkcjonalność Portalu określają poszczególne regulaminy usług świadczonych przez Administratora.

4. Za każdym razem, kiedy podczas korzystania z jakiejkolwiek usługi Administratora zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, masz prawo do odmowy ich podania. Niepodanie danych osobowych, kiedy zostaniesz o to poproszony, może w efekcie doprowadzić do braku możliwości skorzystania z konkretnej usługi.

5. Dane szczególnej kategorii – dane dotyczące zdrowia

1. Administrator prowadzi za pośrednictwem Portalu porady dietetyczne, w związku z czym oferuje zarówno suplementy diety, jak i porady zdrowotne i dietetyczne.

2. Ze względu na powyższy fakt, za wyjątkiem usługi “Porada dietetyczna” (szczegóły usługi znajdują się w Regulaminie usług doradztwa dietetycznego) nigdy nie będziesz proszony o podanie danych szczególnych, w szczególności danych dotyczących zdrowia. Prosimy również o niepodawanie takich danych w żadnym z oferowanych przez nas kanałów komunikacji (za wyjątkiem usługi “Porada dietetyczna”).

3. W przypadku podania przez Korzystającego z Portalu szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia) w ramach innego kanału komunikacji, nie będą one dalej przetwarzane i zostaną natychmiastowo usunięte lub zanonimizowane.

6. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

6.1. Przeglądanie Portalu

1. Podczas przeglądania Portalu przez Korzystającego z Portalu Administrator przetwarza informacje w postaci:

a. plików cookies: pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu (komputerze, smartfonie) Korzystającego z Portalu. Przechowują dane, które za pomocą przeglądarki internetowej przesyłane są na nasz serwer (m.in. data i godzina zapytania; adres IP; rodzaj i wersja przeglądarki; rodzaj systemu operacyjnego); w tym zakresie wyszukiwania treści na Portalu Administrator korzysta także z zewnętrznego narzędzia wyszukiwania. Usługa wyszukiwania korzysta z dostępu do zapytań wprowadzanych w przeglądarce internetowej. Zapisywany jest wtedy adres IP przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies znajdziesz w Polityce Cookies pod adresem https://www.bielpharma.pl/polityka-cookies lub https://www.lifeup.pl/lifeup-cookies/

b. logów serwera: są to dane, które umożliwiają zgodnie z zasadą rozliczalności chronologiczne odtworzenie zdarzeń i działań podjętych przez Korzystającego z Portalu lub Administratora. Dane zawarte w logach serwera (np. m.in. adres IP, data i godzina odwiedzin, logowanie na Konto) są niezbędne do zapewnienia przetwarzania zgodnego z zasadą rozliczalności. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na realizacji zasady rozliczalności.

6.2. Google Analytics

1. Portal korzysta także z cookies narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited („Google”). Są to pliki, które wraz z adresem IP są wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Portalu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji korzystającego z Portalu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

2. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

3. W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

4. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO), który polega na analizie sposobu korzystania z Portalu, tworzeniu statystyk i raportów.

6.3. Kontakt, wnioski

1. W tym celu przetwarzane będą dane niezbędne do udzielania odpowiedzi na zadawane nam pytania lub zgłaszane wnioski. Zakres przetwarzanych danych zależy od przesłanego do nas zapytania i może to być w szczególności: wskazana forma kontaktu (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, wybrany komunikator), imię, nazwisko, zakres usług, historia zakupów, treść zapytania lub wniosku.

2. Historia odbytej rozmowy i przesłanych do nas wiadomości jest przez nas zapisywana przez okres załatwienia danej sprawy i archiwizowana przez okres dwóch lat od jej zakończenia.

3. Podstawą przetwarzania podanych w ww. celu danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub ustosunkowanie się do wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.4. Dokonywanie zamówień poprzez zarejestrowane Konto

1. Konto jest to funkcjonalność Portalu, która ułatwia korzystanie z oferowanych usług.

2. Konto oraz jego funkcjonalność zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Konta Użytkownika.

3. W celu dokonania zakupów przez zarejestrowane Konto niezbędne jest podanie numeru telefonu (jeżeli wcześniej nie został podany) oraz adresu dostawy.

4. Konto posiada funkcjonalność, która umożliwia zapisanie swoich danych kontaktowych i adresowych. Zapisanie danych umożliwia dokonywanie zakupów poprzez użycie Konta, bez konieczności każdorazowego uzupełniania tych danych.

5. Na Koncie zapisywane są również dane dotyczące dokonanych zakupów, w tym:

a. historia zakupów

b. numer zamówienia,

c. szczegóły dotyczące zamówionych produktów,

d. faktury VAT.

6. Za pomocą Konta Użytkownik:

a. może składać zamówienia w Portalu,

b. może weryfikować status realizacji zamówienia,

c. może przeglądać historię zamówień,

d. może przeglądać faktury VAT,

e. może dodawać produkty do listy życzeń,

f. może edytować i weryfikować dane swojego Konta,

g. zarządzać udzielonymi zgodami,

h. nie musi podczas dokonywania zakupów każdorazowo podawać swoich danych adresowych i kontaktowych, dzięki funkcjonalności, która umożliwia zapisanie swoich danych adresowych i kontaktowych.

7. Dane osobowe podane przez Użytkownika i zebrane podczas korzystania z zarejestrowanego Konta przetwarzane są w celu:

a. świadczenia usług związanych z prowadzeniem Konta i jego obsługą na podstawie Regulaminu Konta Użytkownika. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b. wykonania, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługą reklamacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

c. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

d. w celu wysyłania Newslettera (jeżeli zostanie wyrażona zgoda). Podstawą przetwarzania jest wówczas dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

e. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,

f. w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,

g. w celu badania przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu badań ankietowych.

6.5. Dokonywanie zamówień bez rejestracji Konta Użytkownika

1. Dokonywanie zakupów nie wymaga rejestracji Konta. Dokonując zakupu bez rejestracji Korzystający z Portalu zostanie poproszony o wypełnienie formularza i podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji złożonego zamówienia:

a. imię i nazwisko,

b. dane adresowe,

c. adres e-mail,

d. numer telefonu.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. wykonania, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługą reklamacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

c. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,

d. w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,

e. w celu badania przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet, mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu badań ankietowych.

6.6. Płatność za dokonane zamówienie

1. Możliwe są następujące opcje płatności za dokonany zakup:

a. płatność online za pośrednictwem operatora płatności internetowych,

b. płatność za pobraniem za pośrednictwem firm świadczących usługi kurierskie.

2. Płatności online są obsługiwane przez system, który gwarantuje bezpieczeństwo transakcji oraz poufność danych. Do Sklepu wpływają jedynie informacje dotyczące wyniku płatności: czy została dokonana, czy też nie.

6.7. Podanie danych rozliczeniowych

1. Przy składaniu zamówienia (zarówno poprzez zarejestrowane Konto, jak i bez rejestracji Konta) możliwe jest podanie danych rozliczeniowych, tj. danych osoby lub podmiotu (firmy, fundacji lub podmiotu), na które ma zostać wystawiona faktura za dokonane zamówienie lub które mają zostać uwzględnione na fakturze, na wyraźne żądanie Kupującego. Niezbędne dane wskazane są w odpowiednich formularzach dedykowanych do podania danych rozliczeniowych.

2. Podane przez Kupującego, w ramach formularzy dotyczących danych rozliczeniowych, dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

6.8. Media społecznościowe

1. Prowadzimy profile i tzw. fanpage na następujących portalach:

a. Facebook

b. Instagram

2. Jeżeli Korzystający z Portalu odwiedza te profile lub fanpage, korzysta z udostępnionych przez ww. portale komunikatorów i zawartych na nich informacji, wówczas Administrator przetwarza dane osobowe, które mogą być dostępne i które Korzystający z Portalu, także sam udostępnia za pomocą tych mediów społecznościowych: m.in. imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, informacje zawarte na profilu na portalu społecznościowym, zdjęcie.

3. Dane osobowe w ramach naszych profili i fanpage przetwarzane są w celu:

a. udzielania odpowiedzi na skierowane do nas prywatne wiadomości,

b. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

c. udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasze profile lub fanpage

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do nas pytania, prowadzeniu dyskusji, informowaniu o naszej działalności oraz tworzeniu i budowaniu relacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Jednocześnie prosimy pamiętać, iż podczas korzystania z naszych Profili, również operatorzy portali społecznościowych przetwarzają Państwa dane osobowe we własnych celach i zakresie, który nie jest objęty niniejszą Polityką. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych opisany jest szczegółowo w Politykach prywatności ww. portali społecznościowych, dostępnych na ich stronach internetowych.

6. Korzystający z Portalu zawsze może usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na ww. portalach społecznościowych.

6.9. Newsletter

1. Wpisując w odpowiednim formularzu swój adres e-mail, poprzez swoje działanie Korzystający z Portalu wyraża chęć i zgodę na otrzymywanie naszego newslettera.

2. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale nie podanie tegoż adresu e-mail uniemożliwia zapisanie się na usługę i otrzymywanie newslettera.

3. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail w celu wysyłki newslettera są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie polegające na wpisaniu adresu e-mail w dedykowanym formularzu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Usługobiorca w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja oznacza wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Rezygnacja (wycofanie zgody) nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed rezygnacją (wycofaniem zgody).

5. Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez:

a. wybranie odpowiedniej opcji na Koncie Użytkownika,

b. kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającego newsletter,

c. kontakt z Administratorem.

6.10. Usługa „Porada dietetyczna”

1. Opis zasad działania i funkcjonalności związanych z usługą “Porada dietetyczna” określa Regulamin usług doradztwa dietetycznego.

2. W ramach usługi “Porada dietetyczna” w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wypełnionego formularza kontaktowego (wywiad dietetyczny i zdrowotny).

3. W związku z charakterem usługi zapytanie Użytkownika może zawierać dane osobowe szczególnych kategorii, a przede wszystkim dane dotyczące zdrowia. Podanie danych osobowych w tym przypadku jest dobrowolne. Jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, może to mieć wpływ na prawidłowość udzielonej Użytkownikowi odpowiedzi.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu związanym z odpowiedzią na zapytania Użytkownika w ramach usługi “Porada dietetyczna” jest wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) oraz zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1. lit. a) RODO).

5. Użytkownik może w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę poprzez kontakt z Administratorem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

6.11. Wyrażenie opinii w serwisie Opineo lub Ceneo

1. W momencie składania zamówienia w Sklepie istnieje możliwość wyrażenia chęci na podzielenie się swoją opinią na temat zamówienia w serwisie Opineo i Ceneo.

2. Poprzez wyrażenie chęci przedstawienia swojej opinii na temat zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na przekazanie przez Administratora swojego adresu e-mail oraz informacji o złożonym zamówieniu, odpowiednio do właściciela serwisu Opineo i Ceneo, dla potrzeb wypełnienia ankiety na temat dokonanego zamówienia. Podmioty te działają jako niezależni administratorzy udostępnionych danych. Zasady przetwarzania danych przez ww. podmioty dostępne są na stronach internetowych ww. podmiotów.

6.12. Logowanie, realizacja zakupów poprzez usługę Konto Bielpharma

1. Logowanie do Portalu możliwe jest za pośrednictwem usługi Konto Bielpharma. Usługa Konto Bielpharma świadczona jest przez Bielpharma sp. z o. o. z siedzibą w Bielawie. Przy pomocy ww. usługi Administrator otrzymuje podstawowe dane do realizacji sprzedaży:

a. imię i nazwisko,

b. dane adresowe,

c. adres e-mail,

d. numer telefonu.

7. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

1. W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać dane osobowe zebrane w innych celach, a niezbędne do celu określonego powyżej. Zakres danych będzie zależny od rodzaju roszczenia i zakresu naszych usług, których roszczenie może dotyczyć. Przykładowo może to być imię, nazwisko, adres, historia zakupów, historia korzystania z naszych usług. W uzasadnionych przypadkach, np. po usunięciu Konta dane osobowe mogą zostać w pewnym zakresie zarchiwizowane i przetwarzane dalej jedynie w celu wskazanym w niniejszym punkcie, w ograniczonym i niezbędnym zakresie.

2. W celu ustalenia dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. W tym celu dane zostaną zarchiwizowane, dostęp do nich zostanie ograniczony i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Po upływie okresu przedawnienia dane zostaną trwale usunięte.

8. Linki zewnętrznych podmiotów / widgety

1. Jeśli odwołujemy się do linków zewnętrznych, które są zamieszczone lub, do których jest odwołanie na Portalu, nasza niniejsza Polityka nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne. Jeśli oferujemy linki, staramy się zapewnić, że także one są zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych oferentów lub podmioty trzecie. Dlatego należy zasięgać informacji od innych oferentów lub podmiotów trzecich o udostępnione przez nich regulacje ochrony danych.

2. W ramach Portalu mogą być również dostępne widgety podmiotów trzecich, które mogą poprosić o dobrowolne podanie danych osobowych. Każdorazowo informacja o tym, jaki konkretnie podmiot gromadzi dane osobowe za pośrednictwem widgetu jest dostępna w ramach tego rozwiązania. Podobnie jak w przypadku linków, staramy się zapewnić, że także one są zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych oferentów lub podmioty trzecie. Dlatego należy zasięgać informacji od innych oferentów lub podmiotów trzecich o udostępnione przez nich regulacje ochrony danych.

9. Odbiorcy danych osobowych

1. W ramach prowadzenia i utrzymania Portalu oraz świadczenia usług na rzecz Korzystających z Portalu, dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania do podmiotów trzecich.

2. Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały przez nas wyselekcjonowane i są regularnie kontrolowane.

3. Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie za zgodą Korzystającego z Portalu lub gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług logistycznych, podmioty zarządzające transportem, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, wspierające działanie strony internetowej Portalu, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe, podmioty przeprowadzające badania satysfakcji z dokonanego zamówienia.

9.1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG, czyli do państw trzecich.

9.2. Organy państwowe

1. Organy Państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym przez prawo zakresie zażądać od nas udostępnienia i przekazania im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratura, Sądy, Komornicy, Prezes UODO, Prezes UOKIK, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

10. Jak długo przechowujemy przekazane nam dane osobowe

1. Okres przechowywania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane.

a. Dane związane z rejestracją Konta lub dokonywaniem zamówień (poprzez zarejestrowane Konto lub bez rejestrowania Konta), w tym związane z odstąpieniem od umowy lub zgłoszeniem reklamacji

– Dane osobowe przekazane podczas rejestracji Konta przetwarzamy do momentu usunięcia Konta, z zastrzeżeniem uwag poniżej.

– W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu reklamacji, a następnie archiwizowane przez wskazany poniżej okres przedawnienia roszczeń.

– W przypadku usunięcia Konta dane Użytkownika podlegają usunięciu lub anonimizacji. W zakresie niezbędnym do dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z naszych usług, podlegają archiwizacji i nie są dalej przetwarzane za wyjątkiem ww. celu. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń dane osobowe są usuwane bez możliwości ich dalszego przetwarzania lub odtworzenia. Terminy przedawnienia wynoszą:

1.1. 6 lat dla roszczeń majątkowych (art. 118 KC),

1.2. 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe, oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 KC),

1.3. 3 lata dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej osobie czynem niedozwolonym od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442(1) KC).

– Wskazane powyżej terminy liczone od ostatniego dnia roku kalendarzowego mogą zostać przedłużone maksymalnie o 1 rok ze względu na roszczenia, które mogą zostać wniesione np. do sądu w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia. Ze względu na długość procedury sądowej możemy nie otrzymać informacji o wniesieniu roszczenia, co uzasadni przedłużenie terminu o 1 rok.

– Dane związane z dokumentacją fiskalną, księgową i rachunkową wynikającą z dokonanych przez Kupującego (zarówno poprzez zarejestrowane Konto jak i bez rejestracji Konta) zakupów, przechowujemy zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat.

– W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będziemy te dane przetwarzać do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do ww. celów.

b. Dane przetwarzane na podstawie zgody

– Dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego podczas zapisu na newsletter zostaną usunięte, jeżeli nie zostaną potwierdzone poprzez akceptację w terminie 5 dni od daty przekazania tych danych do Administratora. Akceptacja następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego linku, przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis na newsletter. W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie newslettera, Administrator zachowa adres e-mail wykorzystywany do wysyłki maksymalnie przez okres 1 roku (od daty wycofania zgody) w celu obrony przed roszczeniami.

– W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Korzystającego z Portalu, zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

c. Dane przetwarzane w ramach usługi “Porada dietetyczna”

– Wszelkie informacje, treści, opinie udzielone w ramach Porady dietetycznej mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Dane zebrane w związku z tą usługą przetwarzane są przez okres prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a po jej zakończeniu archiwizowane do końca ww. okresów przedawnienia roszczeń.

11. Prawa osób, których dane przetwarzamy

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe Korzystających z Portalu, przysługują następujące prawa:

11.1. Prawo do wycofania zgody

W dowolnym momencie Korzystający z Portalu ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

11.2. Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania; kategorie danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; wszelkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych, jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od Korzystających z Portalu; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli byłoby stosowane.

11.3. Prawo do sprostowania danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkowników powinny być aktualne i poprawne. Mają Państwo prawo żądać sprostowania danych lub poprawić je samodzielnie (gdy funkcja taka jest dostępna).

11.4. Prawo do usunięcia danych

1. Korzystający z Portalu ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może podlegać pewnym ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe) lub uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

2. Jeżeli zaistnieją takie ograniczenia, w odpowiedzi na Państwa żądanie poinformujemy o tym.

11.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Korzystający z Portalu ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a. Korzystający z Portalu kwestionuje prawidłowość danych osobowych. W tej sytuacji dokonamy weryfikacji danych i ograniczymy przetwarzanie na okres niezbędny do weryfikacji – nie dłużej niż miesiąc,

b. przetwarzanie danych Korzystającego z Portalu jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia zażąda ograniczenia ich wykorzystywania;

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Korzystającemu z Portalu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. Korzystający z Portalu wniósł sprzeciw wobec przetwarzania. Ograniczenie nastąpi do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Korzystającego z Portalu.

11.6. Prawo do przenoszenia

Jeżeli dane Korzystającego z Portalu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Korzystającego z Portalu lub na podstawie umowy łączącej Korzystającego z Portalu z Administratorem, Korzystający z Portalu ma prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz ma prawo żądać przesłania ich do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

11.7. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane Korzystającego z Portalu przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Korzystający z Portalu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Korzystającego z Portalu lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli Korzystający z Portalu stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje i tryb wniesienia skargi znajdują się po adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

11.9. Zasady korzystania z praw i zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Żądanie odnośnie przysługujących praw, należy złożyć droga elektroniczną na adres e-mail: biuro@bielpharma.pl.

2. Informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem udzielimy najszybciej jak to możliwe, w każdym razie nie później niż w okresie miesiąca od otrzymania żądania.

3. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań miesięczny okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniecie Państwo poinformowani, wraz z informacją o przyczynach opóźnienia, nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania.

4. Jeżeli Korzystający z Portalu przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie.

5. Informacje dotyczące praw i udzielenie odpowiedzi na żądania Korzystających z Portalu są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator zastrzega sobie prawo pobrania rozsądnej opłaty (uwzględniającej administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań) albo odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem.

12. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników Administratora.

13. Zmiana polityki prywatności

1. Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady przetwarzania danych osobowych. Przed wdrożeniem zmian zostaniesz o tym poinformowany. Aktualna treść i zasady przetwarzania danych osobowych są publikowane na naszej stronie https://www.bielpharma.pl lub https://www.lifeup.pl.

2. Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką lub przetwarzaniem danych to zapraszamy do kontaktu: pod adresem e-mail: biuro@bielpharma.pl.

POLITYKA COOKIES obowiązująca od 03.10.2022 DO 15.08.2023

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach korzystających z Portalu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Portalu. Część z plików Cookies jest niezbędna do prawidłowego poruszania się po stronie internetowej naszego Portalu.

Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce posiadają znaczenie nadane im w naszych Regulaminach, chyba że inaczej postanowiono w niniejszej Polityce.

Administrator – Bielpharma Spółka z o.o., z siedzibą w Bielawie, ul. Tkacka 17, 58- 260 Bielawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP: 8822135807.

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu korzystającego z Portalu.

Polityka – niniejsza Polityka Cookies.
Portal – portal internetowy działający pod adresem https://www.bielpharma.pl lub https://www.lifeup.pl

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego korzystający uzyskuje dostęp do Portalu.

Czym są pliki Cookies i do czego są nam potrzebne

Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej Twojego Urządzenia (np. smartfon, tablet, komputer), z którego korzystasz w trakcie przeglądania treści serwisów internetowych. Jest to powszechnie używana technologia, dzięki której możliwe jest zapamiętanie ustawień Twojego Urządzenia i wyświetlanie strony Portalu zgodnie z tymi ustawieniami. Przy każdej kolejnej wizycie Twoja przeglądarka internetowa odsyła zapisane pliki cookie z powrotem do Portalu, aby rozpoznała ona Twoje ustawienia i preferencje.

Za pomocą Cookies nie gromadzimy informacji, dzięki którym możliwa będzie bezpośrednia identyfikacja poszczególnych korzystających z Portalu.

Korzystamy z dwóch rodzajów Cookies:

sesyjne – pozostają one na Twoim Urządzeniu tylko podczas sesji online, a po zamknięciu przeglądarki internetowej – znikają;

stałe – pozostają na Twoim Urządzeniu po zamknięciu przeglądarki, przez czas, który jest określony w tego typu plikach. Stałe pliki Cookies są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz Portal, dla którego pliki te zostały utworzone.

Rodzaje Cookies, jakich używamy

a. pliki Cookies niezbędne

ściśle niezbędne do działania Portalu

Pliki te są niezbędne do tego, aby pomóc Ci w przeglądaniu naszego Portalu i korzystaniu z funkcji, takich jak strony służące do rejestracji i logowania na Konto Użytkownika, a także zapewnienia bezpieczeństwa Portalu i transakcji dokonywanych w ramach Portalu, przeglądania oferty i dokonywania zakupów. Bez tych plików Cookies Portal nie działałby poprawnie. Pliki Cookies tego rodzaju nie gromadzą żadnych danych o Tobie. Tego typu pliki przetwarzane są przez okres do 2 lat.

pliki Cookies poprawiające wydajność

Pliki te pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z podstronami internetowymi w naszym Portalu, dostarczając informacji o odwiedzanych obszarach, czasie spędzonym na danej stronie Portalu oraz wszelkich napotkanych problemach, takich jak komunikaty o błędach. Pomaga to nam poprawić wydajność Portalu.

Tych Cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ich ustawieniami. Można jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te Cookies, ale wówczas niektóre elementy Portalu mogą wtedy nie działać lub nie działać prawidłowo. Te Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

b. pliki Cookies analityczne i statystyczne

W celu zapewnienia łatwości użytkowania i aktualności Portalu korzystamy z tego typu Cookies, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszego Portalu. Dzięki temu możemy na przykład dowiedzieć się, które treści w Portalu są najbardziej popularne, a także zapewnić stałą aktualizację i doskonalenie swoich treści. Gromadzone przez nas informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Tego typu pliki przetwarzane są przez okres do 3 lat.

W celach analitycznych na Portalu używane są następujące Cookies stron trzecich:

Google Analytics

Portal korzysta także z Cookies narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited. („Google”). Są to pliki, które wraz z adresem IP są wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Portalu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji korzystającego z Portalu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl. W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

c. pliki Cookies funkcjonalne

Tego typu cookies zapewniają dostęp do narzędzi i funkcjonalności, które ułatwiają korzystanie z Portalu. Za ich pomocą możliwe jest między innymi zapamiętanie Twoich ustawień i historii wyszukiwania. Gromadzone przez nas informacje są anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych informacji do danych osobowych Użytkownika. Tego typu pliki przetwarzane są przez okres do 3 lat.

d. Wyświetlanie spersonalizowanych rekomendacji

Narzędzie służy do wyświetlania spersonalizowanych rekomendacji w ramkach produktowych znajdujących się na naszych stronach. Narzędzie oparte jest o technologię powiązań międzyproduktowych, która ma na celu minimalizację nietrafionych decyzji zakupowych. Technologia ta jest anonimowa i nie powoduje przekazywania danych osobowych.

Możliwości określania warunków przechowywania i ustawienia preferencji Cookies na Urządzeniu, z którego korzystasz

Możesz w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub możesz skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies).

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych znajdziesz na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych.

Możesz w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Cookies korzystając z narzędzi Twojego Urządzenia, za pośrednictwem którego korzystasz z usług Portalu.

Wymagania Portalu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Twoim Urządzeniu może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Portalu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Portalu w przypadku, gdy korzystający z Portalu ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

Zmiany w Polityce Cookies

Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady określone w Polityce.

Aktualna treść Polityki jest publikowana na naszej stronie https://www.bielpharma.pl lub https://www.lifeup.pl.

Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@bielpharma.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ obowiązujący od 03.10.2022 r do 15.08.2023.

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej pojęcia mają następujące znaczenie:

Sklep – sklep internetowy „Bielpharma” prowadzony przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178, na prowadzenie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie wydała zgodę, wpisując Wytwórnię Suplementów Diety Bielpharma do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod numerem 2729/0102/2021.

Portal – portal internetowy Sklepu prowadzony pod adresem www.bielpharma.pl i www.lifeup.pl, za pośrednictwem którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie za pośrednictwem Portalu, a także Usługi doradztwa dietetycznego.

Usługi doradztwa dietetycznego – usługi doradztwa dietetycznego świadczone przez osobę, która zawarła umowę z Bielpharma sp. z o.o. posiadającą niezbędne kwalifikacje do udzielania takich porad drogą elektroniczną na podstawie wywiadu dietetycznego i zdrowotnego uzyskanego od Konsumenta przez formularz zamieszczony w Portalu.

Konto – podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Użytkowniku Konta i dokonywanych przez niego zamówieniach, w której Użytkownik Konta dokonał rejestracji od dnia 25.06.2022 r. na podstawie regulaminu Konta dostępnego na: https://www.bielpharma.pl/regulamin-konta/

Konto Bielpharma – usługa świadczona drogą elektroniczną, wprowadzona od dnia 25.06.2022 r. i ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Bielpharma, świadczona przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178. Witryna oraz regulamin Konta Bielpharma dostępne będą od dnia wprowadzenia usługi pod adresem: https://bielpharma.pl/moje-konto.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Użytkownik – osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta Bielpharma.

Firma – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Fundacja – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący fundacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników Konta Bielpharma, którzy dokonali rejestracji indywidualnego Konta Bielpharma.

Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

1. Sklep świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym suplementów diety oraz obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie za pośrednictwem Portalu. Sklep świadczy również inne usługi, w tym Usługi doradztwa dietetycznego, opisane w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej lub w oddzielnych regulaminach regulujących zasady świadczenia poszczególnych usług.

2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sklep, realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu, a także świadczenie usług związanych z obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień lub innych usług odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści obowiązującej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia albo rozpoczęcia korzystania z innej świadczonej przez Sklep usługi oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sklep informuje, że do wysyłkowej sprzedaży suplementów diety stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.

4. Sklep prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.

5. Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę), bez recepty, a także wyrobów medycznych.

6. Niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, podlegają prawu polskiemu.

7. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne, są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.

8. Zamówione w Sklepie towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.

9. Za zamówione w Sklepie towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.

10. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.

11. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Sklep nie wyraża zgody na kopiowanie treści udostępnianych w Portalu bez jej pisemnego zezwolenia.

12. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed rozpoczęciem stosowania suplementu diety należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą lub zapoznać się z treścią etykiety dołączonej do opakowania.

13. Wszelkie treści udostępniane na Portalu oraz informacje udzielane w ramach usług świadczonych przez Sklep za pośrednictwem Portalu mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Żadnej z informacji udostępnionych na Portalu lub w ramach świadczonych za jego pośrednictwem usług nie należy rozumieć jako:

a. wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

b.udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

c. stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Użytkownika Usług.

14. Żadna z informacji udostępnionych na Portalu lub uzyskanych w ramach usług świadczonych przez Sklep za pośrednictwem Portalu nie zastępuje wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.

15. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

16. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

17. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty sklepów stacjonarnych, innych sklepów internetowych i portalu Allegro.

18. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.

19. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług, w tym Usług doradztwa dietetycznego oraz każdy Kupujący, powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 – 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu).

20. Każdy Kupujący powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (email) oraz aktywnym numerem telefonu.

21. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług, w tym Usług doradztwa dietetycznego oraz każdy Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oraz regulaminów regulujących zasady świadczenia przez Sklep poszczególnych usług, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

22. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej może ulec zmianie. Każdego Kupującego albo korzystającego z usług świadczonych przez Sklep obowiązuje wersja Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia albo rozpoczęcia korzystania z usługi.

23. Korzystający z Portalu, usług świadczonych przez Sklep oraz Kupujący może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem linku zamieszczonego na Portalu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdej chwili, poprzez jego pobranie z Portalu, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.

24. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną, jeżeli korzystający z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług lub Kupujący doprowadzi do tego, że usługa będzie realizowana w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej lub regulaminu regulującego zasady świadczenia danej usługi.

25. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług oraz każdy Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze świadczonych przez Sklep usług.

26. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego, z których korzysta korzystający z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług lub Kupujący albo problemy bądź ograniczenia techniczne usług świadczonych przez osoby trzecie, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych przez Sklep, takich jak usługi zapewniania dostępu do Internetu, a które uniemożliwiają mu korzystanie z usług świadczonych przez Sklep.

27. Sklep ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych przez nią usług ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych niezależnych od Sklepu przyczyn, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji Portalu albo danej usługi.

28. Sklep nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Sklep na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia udostępniony na Portalu. Kupujący będący Firmą, Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą lub Fundacją zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia przeznaczony dla tych podmiotów.

2. Warunkiem przyjęcia przez Sklep otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia (właściwym ze względu na kategorię Kupującego).

3. Sklep oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub wskazanym przez niego odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zamówienia zawierające:

a. numer zamówienia;

b. podsumowanie zamówienia, dane dotyczące zamawianych produktów (nazwę, wielkość opakowania, liczbę opakowań) i cenę każdego produktu, wybraną przez Kupującego formę dostawy i jej koszt, przewidywany termin dostawy albo odbioru osobistego, łączną cenę całego zamówienia, dane osobowe Kupującego, dane wysyłkowe, ewentualne uwagi do zamówienia oraz dane do faktury (opcjonalnie);

c. dane Sklepu.

5. Kupujący może również otrzymać na podany przez niego adres e-mail ankietę oceny satysfakcji, umożliwiającą Kupującemu wyrażenie opinii na temat procesu składania i realizacji zamówień w Sklepie.

6. Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, przesłanym na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.

7. W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę” zostaje zawarta między Sklepem a Kupującym umowa sprzedaży na rzecz Kupującego towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym Kupującemu drogą elektroniczną i zamówienie zostaje przyjęte przez Sklep do realizacji.

8. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

9. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Sklepie towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

10. O terminie realizacji zamówienia Sklep informuje podczas składania zamówienia w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy, na kartach produktów oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.

11. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych licząc od:

a. zaksięgowania wpłaty za zamówienie, dokonanej za pośrednictwem dostępnego na Portalu operatora płatności lub przelewu tradycyjnego;

b. złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności kartą płatniczą.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

a. elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sklep nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;

b. towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;

c. zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sklep przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego suplementami diety i bezpośredniego zaopatrywania ludności w suplementy diety;

d. takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

13. Jeżeli Sklep odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 12 powyżej, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną.

14. Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w całości lub w części (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź uszkodzenie towaru), Sklep zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Sklepu, Kupujący według swojego wyboru ma prawo:

a. albo od razu odstąpić od umowy w całości;

b. albo od razu odstąpić od umowy w części, która nie może być zrealizowana (co będzie oznaczało realizację przez Sklep zamówienia w pozostałym zakresie);

c. albo wyznaczyć Sklepowi dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie, od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania;

d. albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

15. W przypadku przewidzianej w ust. 12 powyżej odmowy przez Sklep realizacji zamówienia, Sklep zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy. W przypadku przewidzianego w ust. 13 lub ust. 14 odstąpienia Kupującego od umowy, Sklep zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy w całości lub części jest fakultatywnym uprawnieniem Kupującego, będącym dobrowolną alternatywą dla dochodzenia swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

16. Zawarcie umowy sprzedaży ze Sklepem i akceptacja postanowień Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.

17. Sklep wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki całego zamówienia z magazynu Sklepu. Faktura w formacie PDF lub link do jej pobrania zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu Konta Bielpharma na zasadach określonych w Regulaminie Konta Bielpharma. Dodatkowo zarejestrowany Konta Bielpharma będzie mógł pobrać fakturę po zalogowaniu do swojego Konta Bielpharma. Wysłanie przez Sklep linku do pobrania faktury albo korekty faktury w formacie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.

§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów opisanych w zakładce „Płatności”.

2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego, Sklep może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.

3. Zamówiony przez Kupującego towar jest przesyłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.

4. Dostawa towarów zamówionych w Sklepie za pośrednictwem Portalu realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.

6. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej.

7. Sklep zobowiązany jest do przygotowania towarów do odbioru przez podmiot zarządzający transportem lub firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego podmiotowi zarządzającemu transportem i firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.

8. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranej firmy kurierskiej. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce “Dostawa”. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, należy poinformować o tym Sklep celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.

9. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

10. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

11. W przypadku nieprzyjęcia przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie, Sklep, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz poniesionych przez Kupującego kosztów dostawy.

12. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sklep zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

13. Minimalna kwota zamówienia uprawniająca Klienta do zwolnienia z kosztów dostawy wynosi: 250 zł brutto.

§ 5 REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów niewadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź nieprawidłowości w świadczeniu usług przez Sklep, korzystający z Portalu, usług świadczonych przez Sklep lub Kupujący powinien zgłosić Sklepowi reklamację zgodnie z instrukcją wskazaną na Portalu w zakładce „Reklamacje”.

2. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres email i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe. W przypadku reklamacji dotyczących zamówień, należy podać numer zamówienia, a w przypadku reklamacji usług datę i godzinę jej realizacji.

3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.

4. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

5. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym § 5, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

7. Jeśli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady. Sklep jest wówczas obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sklepu wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać na adres: Bielpharma sp. z o.o., ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

9. Sklep ustosunkuje się do żądania (reklamacji) zgłoszonego przez korzystającego z Portalu, usług świadczonych przez Sklep lub Kupującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania, wysyłając odpowiedź na podany przez niego adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sklep we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

10. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sklep niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Kupującego jak i Sklepu.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@bielpharma.pl lub pocztą na adres Bielpharma sp. z o.o., ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej zamówione towary. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towarów Sklepowi przed upływem terminu 14 dni.

4. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać na adres: Bielpharma sp. z o.o., ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa.

5. Zwracane towary należy odesłać Sklepowi wraz z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (np. wypełnionym formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej). Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.

6. Sugerujemy również odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub śladów korzystania z nich. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i nieodsyłanie ich w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

9. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego odesłania zwracanego zamówienia do Sklepu, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem, dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

10. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność, korzystając z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są:

a. towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sklep informował Kupującego przy składaniu zamówienia (np. informacja o krótkim terminie przydatności była wskazana na Portalu);

b. towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

c. usługi, w szczególności usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną.

§ 7 OCHRONA DANYCH

1. Sklep zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupujących oraz osób korzystających z Portalu oraz świadczonych przez Sklep usług i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

2. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, NIP: 5252674781, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, kapitał zakładowy: 106.000,00 zł, polegających na przesyłaniu odpowiednio przez Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. – po uzyskaniu zgody Kupującego, o której mowa w ust. 3 poniżej – do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej, ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej w Sklepie transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

4. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 2.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z Portalu i świadczonych przez Sklep usług oraz Kupujących Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

§ 8 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Sklepie towarów, bądź usług świadczonych przez Sklep, korzystający z Portalu lub Kupujący może skontaktować się ze Sklepem w sposób wskazany na Portalu w zakładce „Kontakt”.

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA PORTALU INTERNETOWEGO BIELPHARMA.PL I LIFEUP.PL obowiązujący od dnia 3.10.2022 r do dnia 15.08.2023.

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika pojęcia mają następujące znaczenie:

Sklep – sklep internetowy „Bielpharma” prowadzony przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178, na prowadzenie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie wydała zgodę, wpisując Wytwórnię Suplementów Diety Bielpharma do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod numerem 2729/0102/2021.

Portal – portal internetowy Sklepu prowadzony pod adresem www.bielpharma.pl lub www.lifeup.pl za pośrednictwem którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie, za pośrednictwem Portalu, a także Usługi doradztwa dietetycznego.

Porada dietetyczna – Usługa doradztwa dietetycznego świadczona przez Bielpharma sp. z o.o., w ramach której dietetycy, którzy zawarli umowę z Bielpharma sp. z o.o. udzielają Użytkownikom tej usługi informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w sklepie, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej i dietetycznej – w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości email na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępnego na Portalu, w tym na podstronie: https://www.bielpharma.pl/porada-dietetyczna.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Firma – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego.

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Fundacja – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący fundacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konta Użytkownika, świadczona przez Sklep. Założenie (zawarcie nowej umowy) Konta możliwe będzie od dnia 25.06.2022 r.

Konto Bielpharma – usługa świadczona drogą elektroniczną, wprowadzona od dnia 25.06.2022 r. i ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Bielpharma, świadczona przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178. Witryna oraz regulamin Konta Bielpharma dostępne będą od dnia wprowadzenia usługi pod adresem: www.bielpharma.pl/moje-konto.

Użytkownik – osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu lub Konta Bielpharma.

Regulamin Konta Użytkownika – niniejszy Regulamin Konta Użytkownika Portalu określający warunki świadczenia przez Sklep nieodpłatnej usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – ogólny Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników.

Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.

§ 2 KONTO – OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Sklep świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, nieodpłatną usługę polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta na Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika, zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.

2. Założenie Konta jest dobrowolne i umożliwia Użytkownikowi Konta korzystanie z funkcjonalności Portalu dostępnych wyłącznie po utworzeniu Konta.

3. Dla Użytkowników Konta świadczone są usługi takie jak:

a. udostępnianie interaktywnych formularzy do składania zamówień, wstępnie uzupełnionych o dane podane uprzednio przez Użytkownika Konta, w celu ułatwienia dokonywania zamówień;

b. umożliwienie weryfikacji statusu realizacji zamówienia;

c. umożliwienie przeglądania historii zamówień;

d. udostępnianie faktur za złożone zamówienia z możliwością ich pobrania;

e. umożliwienie dołączenia do listy subskrybentów newslettera oraz zarządzania zgodami udzielonymi przez Użytkownika Konta w związku z zapisem.

4. Do korzystania z Konta niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 – 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies, zamieszczonej na Portalu).

5. Każdy Użytkownik Konta powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.

6. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Użytkownika Konta z Bielpharma sp. z o.o. umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika.

§ 3 REJESTRACJA I USUWANIE KONTA

1. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług może nieodpłatnie założyć indywidualne Konto na Portalu.

2. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Portalu.

3. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy zapoznać się z Regulaminem Konta Użytkownika oraz Polityką Prywatności.

4. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Sklep wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta.

5. Konto w Sklepie zakładane jest bezterminowo. Konto może zostać usunięte przez Sklep w przypadkach określonych w Regulaminie Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku:

a. dostarczania przez Użytkownika Konta treści o charakterze bezprawnym;

b. korzystania przez Użytkownika Konta z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług w sposób:

– zakłócający funkcjonowanie Portalu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

– uciążliwy dla innych korzystających z Portalu oraz dla Sklepu;

– niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, Regulaminu Konta Użytkownika lub regulaminów regulujących zasady świadczenia przez Sklep poszczególnych usług, a także niezgodny z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

6. Dodatkowo Konto może zostać usunięte w każdym czasie – samodzielnie przez Użytkownika Konta lub na jego wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@bielpharma.pl lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem Konta, określony w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. Sklep usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika Konta.

7. Usunięcie Konta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

8. Sklep może rozwiązać z Użytkownikiem Konta umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta, o czym poinformuje Użytkownika z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem w powiadomieniu przesłanym na adres e-mail podany przy rejestracji Konta. Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia prawidłowego przekazania Użytkownikowi informacji o rozwiązaniu umowy.

9. Dokonanie rejestracji Konta Bielpharma przy użyciu adresu e-mail, którego Użytkownik użył podczas rejestracji Konta, rozumiane jest jako wyrażenie przez Użytkownika woli korzystania z Konta Bielpharma.

§ 4 REKLAMACJE

1. W razie nieprawidłowości w świadczeniu przez Sklep usługi polegającej na prowadzeniu Konta lub problemów z korzystaniem z Konta, Użytkownik Konta powinien zgłosić Sklepowi reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bielpharma.pl lub pisemnie na adres: Bielpharma sp. z o.o., ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe.

2. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonej przez Użytkownika Konta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji, wysyłając odpowiedź na podany przez Użytkownika Konta adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sklep we wskazanym terminie uważa się, że żądanie reklamacyjne Użytkownika Konta uznano za uzasadnione.

3. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Użytkownika Konta jaki i Sklepu.

§ 5 OCHRONA DANYCH

1. Sklep zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Użytkowników Konta i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konta Użytkownika może ulec zmianie z ważnych przyczyn, takich jak:

a. konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających wpływ na jego postanowienia;

b. konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do decyzji, nakazów, zakazów, orzeczeń, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów władzy publicznej;

c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności oferowanych Użytkownikom Konta w ramach usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika;

d. zmiana warunków technicznych usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika.

2. O zmianie Regulaminu Konta Użytkownika Sklep informuje poprzez publikację komunikatu o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz za pośrednictwem indywidualnego powiadomienia wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji Konta, do którego zostanie załączony Regulamin Konta Użytkownika w wersji uwzględniającej zmianę.

3. Regulamin Konta Użytkownika wchodzi w życie z dniem publikacji. Jednakże Użytkownik posiadający Konto w dniu wejścia w życie Regulaminu, jest związany postanowieniami Regulaminu w nowej treści, jeżeli po upływie 14 dni od uzyskania informacji o publikacji Regulaminu, zgodnie z ust. 2 powyżej, nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

POLITYKA COOKIES obowiązująca od 16.02.2022 do 03.10.2022

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach korzystających z Portalu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Portalu. Część z plików Cookies jest niezbędna do prawidłowego poruszania się po stronie internetowej naszego Portalu.

Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce posiadają znaczenie nadane im w naszych Regulaminach, chyba że inaczej postanowiono w niniejszej Polityce.

Administrator – Bielpharma Spółka z o.o., z siedzibą w Bielawie, ul. Tkacka 17, 58- 260 Bielawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy Wrocław- Fabryczna we Wrocławiu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP: 8822135807.

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu korzystającego z Portalu.

Polityka – niniejsza Polityka Cookies.
Portal – portal internetowy działający pod adresem https://www.bielpharma.pl

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego korzystający uzyskuje dostęp do Portalu.

Czym są pliki Cookies i do czego są nam potrzebne

Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej Twojego Urządzenia (np. smartfon, tablet, komputer), z którego korzystasz w trakcie przeglądania treści serwisów internetowych. Jest to powszechnie używana technologia, dzięki której możliwe jest zapamiętanie ustawień Twojego Urządzenia i wyświetlanie strony Portalu zgodnie z tymi ustawieniami. Przy każdej kolejnej wizycie Twoja przeglądarka internetowa odsyła zapisane pliki cookie z powrotem do Portalu, aby rozpoznała ona Twoje ustawienia i preferencje.

Za pomocą Cookies nie gromadzimy informacji, dzięki którym możliwa będzie bezpośrednia identyfikacja poszczególnych korzystających z Portalu.

Korzystamy z dwóch rodzajów Cookies:

• sesyjne – pozostają one na Twoim Urządzeniu tylko podczas sesji online, a po zamknięciu przeglądarki internetowej – znikają;

• stał– pozostają na Twoim Urządzeniu po zamknięciu przeglądarki, przez czas, który jest określony w tego typu plikach. Stałe pliki Cookies są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz Portal, dla którego pliki te zostały utworzone.

Rodzaje Cookies, jakich używamy:
a. pliki Cookies niezbędne
• ściśle niezbędne do działania Portalu

Pliki te są niezbędne do tego, aby pomóc Ci w przeglądaniu naszego Portalu i korzystaniu z funkcji, takich jak strony służące do rejestracji i logowania na Konto Użytkownika, a także zapewnienia bezpieczeństwa Portalu i transakcji dokonywanych w ramach Portalu, przeglądania oferty i dokonywania zakupów. Bez tych plików Cookies Portal nie działałby poprawnie. Pliki Cookies tego rodzaju nie gromadzą żadnych danych o Tobie. Tego typu pliki przetwarzane są przez okres do 2 lat.

• pliki Cookies poprawiające wydajność

Pliki te pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z podstronami internetowymi w naszym Portalu, dostarczając informacji o odwiedzanych obszarach, czasie spędzonym na danej stronie Portalu oraz wszelkich napotkanych problemach, takich jak komunikaty o błędach. Pomaga to nam poprawić wydajność Portalu.

Tych Cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ich ustawieniami. Można jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te Cookies, ale wówczas niektóre elementy Portalu mogą wtedy nie działać lub nie działać prawidłowo. Te Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

b. pliki Cookies analityczne i statystyczne

W celu zapewnienia łatwości użytkowania i aktualności Portalu korzystamy z tego typu Cookies, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszego Portalu. Dzięki temu możemy na przykład dowiedzieć się, które treści w Portalu są najbardziej popularne, a także zapewnić stałą aktualizację i doskonalenie swoich treści. Gromadzone przez nas informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Tego typu pliki przetwarzane są przez okres do 3 lat.

W celach analitycznych na Portalu używane są następujące Cookies stron trzecich:

Google Analytics

Portal korzysta także z Cookies narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited. („Google”). Są to pliki, które wraz z adresem IP są wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Portalu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji korzystającego z Portalu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl. W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane

poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

c. pliki Cookies funkcjonalne

Tego typu cookies zapewniają dostęp do narzędzi i funkcjonalności, które ułatwiają korzystanie z Portalu. Za ich pomocą możliwe jest między innymi zapamiętanie Twoich ustawień i historii wyszukiwania. Gromadzone przez nas informacje są anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych informacji do danych osobowych Użytkownika. Tego typu pliki przetwarzane są przez okres do 3 lat.

d. Wyświetlanie spersonalizowanych rekomendacji

Narzędzie służy do wyświetlania spersonalizowanych rekomendacji w ramkach produktowych znajdujących się na naszych stronach. Narzędzie oparte jest o technologię powiązań międzyproduktowych, która ma na celu minimalizację nietrafionych decyzji zakupowych. Technologia ta jest anonimowa i nie powoduje przekazywania danych osobowych.

Możliwości określania warunków przechowywania i ustawienia preferencji Cookies na Urządzeniu, z którego korzystasz

Możesz w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej –

w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub możesz skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies).

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych znajdziesz na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

Możesz w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Cookies korzystając z narzędzi Twojego Urządzenia, za pośrednictwem którego korzystasz z usług Portalu.

Wymagania Portalu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Twoim Urządzeniu może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Portalu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Portalu w przypadku, gdy korzystający z Portalu ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

Zmiany w Polityce Cookies

Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady określone w Polityce. O zmianach zostaniesz przez nas poinformowany.

Aktualna treść Polityki jest publikowana na naszej stronie https://www.bielpharma.pl.

Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@bielpharma.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązująca od 25.06.2022 do 03.10.2022 r.

Bielpharma sp. z o.o. szanuje i dba o prywatność danych osobowych osób korzystających z Portalu. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) została opracowana w celu udzielania kompletnej i przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych.

1. Wyjaśnienie pojęć

Za każdym razem kiedy w Polityce zostaje użyte pojęcie pisane wielką literą otrzymuje ono następujące znaczenie:

Administrator – oznacza Administratora Danych Osobowych, którym jest Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178.

Sklep – sklep internetowy „Bielpharma” prowadzony przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178, na prowadzenie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie wydała zgodę, wpisując Wytwórnię Suplementów Diety Bielpharma do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod numerem 2729/0102/2021.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konta Użytkownika, świadczona

przez Sklep. Założenie (zawarcie nowej umowy) Konta możliwe będzie do dnia 25.06.2022 r.

Konto Bielpharma – usługa świadczona drogą elektroniczną, wprowadzona od dnia 25.06.2022 r. i ułatwiająca, umożliwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Bielpharma, świadczona przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178.

Korzystający z Portalu – osoba lub podmiot, który przegląda zawartość Portalu. Użytkownik oraz Kupujący są również Korzystającymi z Portalu.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności

Polityka Cookies – Polityka stosowana przez Administratora dotycząca zasad związanych z plikami cookies znajdująca się pod
adresem https://bielpharma.pl/polityka-cookies/

Portal – portal internetowy Sklepu prowadzony pod
adresem https://bielpharma.pl, za pośrednictwem którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie za pośrednictwem Portalu, a także Usługi doradztwa dietetycznego.

Profil – profil lub fanpage Administratora na jednym z portali społecznościowych

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

page2image39113392 page2image39114016

Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem https://bielpharma.pl/regulamin-uslugi-wysylka.

Regulamin usług doradztwa dietetycznego – Regulamin świadczenia usług doradztwa dietetycznego określający zasady korzystania z usługi „Porada dietetyczna”, dostępnej na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną dostępny pod adresem https://www.bielpharma.pl/regularmin- doradztwo-dietetyczne.

Regulamin Konta Użytkownika – Regulamin Konta Użytkownika Portalu określający warunki świadczenia przez Sklep nieodpłatnej usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Użytkownika na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny pod

adresem https://www.bielpharma.pl/regulamin-konta.

Regulaminy – łącznie Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, Regulamin usług doradztwa dietetycznego oraz Regulamin Konta Użytkownika.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik – osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.

Porada dietetyczna – Usługa doradztwa dietetycznego świadczona przez Bielpharma sp. z o.o., w ramach której zatrudnieni w Bielpharma sp. z o.o. dietetycy udzielają Użytkownikom tej usługi informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w sklepie, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej i dietetycznej – w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości email na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępnego na Portalu, w tym na

podstronie: https://www.bielpharma.pl/porada-dietetyczna.

page3image39185376 page3image39185584 page3image39185792page3image39186000 page3image39186208

2. Polityka

Niniejsza Polityka prywatności określająca zasady ochrony i przetwarzania przez Administratora danych Korzystających z Portalu.

Zasady korzystania z Portalu oraz oferowanych przez Administratora usług zostały określone w Regulaminach poszczególnych usług (linki do Regulaminów znajdują się powyżej).

3. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178.

Kontakt z Administratorem danych: e-mail: biuro@bielpharma.pl.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przy udziale osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Korzystających z Portalu zależny jest od tego, z jakiego rodzaju usług oferowanych przez Administratora korzysta dana osoba.

Ponadto mogą być również przetwarzane informacje o aktywności Korzystającego z Portalu podczas przeglądania strony internetowej Portalu.

Zakres usług oferowanych przez Administratora oraz funkcjonalność Portalu określają poszczególne Regulaminy usług świadczonych przez Administratora.

Za każdym razem, kiedy podczas korzystania z jakiejkolwiek usługi Administratora zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, masz prawo do odmowy ich podania. Niepodanie danych osobowych, kiedy zostaniesz o to poproszony, może w efekcie doprowadzić do braku możliwości skorzystania z konkretnej usługi.

5. Dane szczególnej kategorii – dane dotyczące zdrowia

page4image39058880

Administrator prowadzi za pośrednictwem Portalu porady dietetyczne, w związku z czym oferuje zarówno suplementy diety, jak i porady zdrowotne i dietetyczne.

Ze względu na powyższy fakt, za wyjątkiem usługi “Porada dietetyczna” (szczegóły usługi znajdują się w Regulaminie usług doradztwa dietetycznego) nigdy nie będziesz proszony o podanie danych szczególnych, w szczególności danych dotyczących zdrowia. Prosimy również o niepodawanie takich danych w żadnym z oferowanych przez nas kanałów komunikacji (za wyjątkiem usługi “Porada dietetyczna”).

W przypadku podania przez Korzystającego z Portalu szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia) w ramach innego kanału komunikacji, nie będą one dalej przetwarzane i zostaną natychmiastowo usunięte lub zanonimizowane.

6. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

6.1. Przeglądanie Portalu

Podczas przeglądania Portalu przez Korzystającego z Portalu Administrator przetwarza informacje w postaci:

 • plików cookies: pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu (komputerze, smartfonie) Korzystającego z Portalu. Przechowują dane, które za pomocą przeglądarki internetowej przesyłane są na nasz serwer (m.in. data i godzina zapytania; adres IP; rodzaj i wersja przeglądarki; rodzaj systemu operacyjnego); w tym zakresie wyszukiwania treści na Portalu Administrator korzysta także z zewnętrznego narzędzia wyszukiwania. Usługa wyszukiwania korzysta z dostępu do zapytań wprowadzanych w przeglądarce internetowej. Zapisywany jest wtedy adres IP przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies znajdziesz w Polityce Cookies pod adresem https://bielpharma.pl/polityka-cookies
 • logów serwera: są to dane, które umożliwiają zgodnie z zasadą rozliczalności chronologiczne odtworzenie zdarzeń i działań podjętych przez Korzystającego z Portalu lub Administratora. Dane zawarte w logach serwera (np. m.in. adres IP, data i godzina odwiedzin, logowanie na Konto) są niezbędne do zapewnienia przetwarzania zgodnego z zasadą rozliczalności. Podstawąprzetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes

page5image39057632

page6image38988768

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na realizacji zasady rozliczalności.

6.2. Google Analytics

Portal korzysta także z cookies narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited („Google”). Są to pliki, które wraz z adresem IP są wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Portalu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji korzystającego z Portalu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie
internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://p olicies.google.com/?hl=pl.

W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do
przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO), który polega na analizie sposobu korzystania z Portalu, tworzeniu statystyk i raportów.

6.3. Kontakt, wnioski

W tym celu przetwarzane będą dane niezbędne do udzielania odpowiedzi na zadawane nam pytania lub zgłaszane wnioski. Zakres przetwarzanych danych zależy od przesłanego do nas zapytania i może to być w szczególności: wskazana forma kontaktu (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, wybrany komunikator), imię, nazwisko, zakres usług, historia zakupów, treść zapytania lub wniosku.

Historia odbytej rozmowy i przesłanych do nas wiadomości jest przez nas zapisywana przez okres załatwienia danej sprawy i archiwizowana przez okres dwóch lat od jej zakończenia.

Podstawą przetwarzania podanych w ww. celu danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub ustosunkowanie się do wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

page6image38989392 page6image38989600 page6image38989808 page6image38990016

6.4. Dokonywanie zamówień poprzez zarejestrowane Konto

Konto jest to funkcjonalność Portalu, która ułatwia korzystanie z oferowanych usług.

Konto oraz jego funkcjonalność zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Konta Użytkownika.

W celu dokonania zakupów przez zarejestrowane Konto niezbędne jest podanie numeru telefonu (jeżeli wcześniej nie został podany) oraz adresu dostawy.

Konto posiada funkcjonalność, która umożliwia zapisanie swoich danych kontaktowych i adresowych. Zapisanie danych umożliwia dokonywanie zakupów poprzez użycie Konta, bez konieczności każdorazowego uzupełniania tych danych.

Na Koncie zapisywane są również dane dotyczące dokonanych zakupów, w tym:

 • historia zakupów
 • numer zamówienia,
 • szczegóły dotyczące zamówionych produktów,
 • faktury VAT.

Za pomocą Konta Użytkownik:

 • może składać zamówienia w Portalu,
 • może weryfikować status realizacji zamówienia,
 • może przeglądać historię zamówień,
 • może przeglądać faktury V A T ,
 • może dodawać produkty do listy życzeń,
 • może edytować i weryfikować dane swojego Konta,
 • zarządzać udzielonymi zgodami,
 • nie musi podczas dokonywania zakupów każdorazowo podawaćswoich danych adresowych i kontaktowych, dzięki funkcjonalności, która umożliwia zapisanie swoich danych adresowych i kontaktowych.

page7image38988144

Dane osobowe podane przez Użytkownika i zebrane podczas korzystania z zarejestrowanego Konta przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem Konta i jego obsługą na podstawie Regulaminu Konta Użytkownika. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wykonania, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługą reklamacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • w celu wysyłania Newslettera (jeżeli zostanie wyrażona zgoda). Podstawą przetwarzania jest wówczas dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,
 • w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,
 • w celu badania przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu badań ankietowych.

6.5. Dokonywanie zamówień bez rejestracji Konta Użytkownika

Dokonywanie zakupów nie wymaga rejestracji Konta. Dokonując zakupu bez rejestracji Korzystający z Portalu zostanie poproszony o wypełnienie formularza i podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji złożonego zamówienia:

page8image38910800

 • imię i nazwisko,
 • dane adresowe,

page9image39811920

 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonania, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługą reklamacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,
 • w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,
 • w celu badania przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet, mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu badań ankietowych.

6.6. Płatność za dokonane zamówienie

Możliwe są następujące opcje płatności za dokonany zakup:

• płatność online za pośrednictwem operatora płatności internetowych.

Płatności online są obsługiwane przez system, który gwarantuje bezpieczeństwo transakcji oraz poufność danych. Do Sklepu wpływają jedynie informacje dotyczące wyniku płatności: czy została dokonana, czy też nie.

6.7. Podanie danych rozliczeniowych

Przy składaniu zamówienia (zarówno poprzez zarejestrowane Konto, jak i bez rejestracji Konta) możliwe jest podanie danych rozliczeniowych, tj. danych osoby lub podmiotu (firmy, fundacji lub podmiotu), na które ma zostać wystawiona faktura za dokonane zamówienie lub które mają zostaćuwzględnione na fakturze, na wyraźne żądanie Kupującego. Niezbędne dane wskazane są w odpowiednich formularzach dedykowanych do podania danych rozliczeniowych.

Podane przez Kupującego, w ramach formularzy dotyczących danych rozliczeniowych, dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

W niektórych przypadkach instytucje takie jak fundacje czy podmioty medyczne wymagają umieszczenia na fakturze numeru PESEL. Dlatego opcjonalnie w naszym formularzu jest taka możliwość. Z perspektywy Administratora nie jest to pole obowiązkowe. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu możliwości uzupełnienia ww. numeru.

6.8. Media społecznościowe

Prowadzimy profile i tzw. fanpage na następujących portalach:

page10image39680016

• Facebook • Instagram

Jeżeli Korzystający z Portalu odwiedza te profile lub fanpage, korzysta z udostępnionych przez ww. portale komunikatorów i zawartych na nich informacji, wówczas Administrator przetwarza dane osobowe, które mogą być dostępne i które Korzystający z Portalu, także sam udostępnia za pomocą tych mediów społecznościowych: m.in. imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, informacje zawarte na profilu na portalu społecznościowym, zdjęcie.

Dane osobowe w ramach naszych profili i fanpage przetwarzane są w celu:

 • udzielania odpowiedzi na skierowane do nas prywatne wiadomości,
 • prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymipostami,
 • udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasze profilelub fanpage

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do nas pytania, prowadzeniu dyskusji, informowaniu o naszej działalności oraz tworzeniu i budowaniu relacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jednocześnie prosimy pamiętać, iż podczas korzystania z naszych Profili, również operatorzy portali społecznościowych przetwarzają Państwa dane osobowe we własnych celach i zakresie, który nie jest objęty niniejszą Polityką. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych opisany jest szczegółowo w Politykach prywatności ww. portali społecznościowych, dostępnych na ich stronach internetowych.

Korzystający z Portalu zawsze może usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na ww. portalach społecznościowych.

6.9. Newsletter

Wpisując w odpowiednim formularzu swój adres e-mail, poprzez swoje działanie Korzystający z Portalu wyraża chęć i zgodę na otrzymywanie naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale nie podanie tegoż adresu e- mail uniemożliwia zapisanie się na usługę i otrzymywanie newslettera.

Dane osobowe w zakresie adresu e-mail w celu wysyłki newslettera są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie polegające na wpisaniu adresu e-mail w dedykowanym formularzu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Usługobiorca w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja oznacza wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Rezygnacja (wycofanie zgody) nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed rezygnacją (wycofaniem zgody).

Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez:

 • wybranie odpowiedniej opcji na Koncie Użytkownika,
 • kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającegonewsletter,
 • kontakt z Administratorem.

6.10. Usługa „Porada dietetyczna”

Opis zasad działania i funkcjonalności związanych z usługą “Porada dietetyczna” określa Regulamin usług doradztwa dietetycznego.

W ramach usługi “Porada dietetyczna” w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wypełnionego formularza kontaktowego (wywiad dietetyczny i zdrowotny).

W związku z charakterem usługi zapytanie Użytkownika może zawierać dane osobowe szczególnych kategorii, a przede wszystkim dane dotyczące zdrowia. Podanie danych osobowych w tym przypadku jest dobrowolne. Jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, może to mieć wpływ na prawidłowość udzielonej Użytkownikowi odpowiedzi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu związanym z odpowiedzią na zapytania Użytkownika w ramach usługi “Porada dietetyczna” jest wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) oraz zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1. lit. a) RODO).

Użytkownik może w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę poprzez kontakt z Administratorem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

6.11. Wyrażenie opinii w serwisie Opineo lub Ceneo

W momencie składania zamówienia w Sklepie istnieje możliwość wyrażenia chęci na podzielenie się swoją opinią na temat zamówienia w serwisie Opineo i Ceneo.

Poprzez wyrażenie chęci przedstawienia swojej opinii na temat zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na przekazanie przez Administratora swojego adresu e-mail oraz informacji o złożonym zamówieniu, odpowiednio do właściciela serwisu Opineo i Ceneo, dla potrzeb wypełnienia ankiety na temat dokonanego zamówienia. Podmioty te działają jako niezależni administratorzy udostępnionych danych. Zasady przetwarzania danych przez ww. podmioty dostępne są na stronach internetowych ww. podmiotów.

6.12. Logowanie, realizacja zakupów poprzez usługę Konto Bielpharma

Logowanie do Portalu możliwe jest za pośrednictwem usługi Konto Bielpharma. Usługa Konto Bielpharma świadczona jest przez Bielpharma sp. z o. o. z siedzibą w Bielawie. Przy pomocy ww. usługi Administrator otrzymuje podstawowe dane do realizacji sprzedaży:

 • imię i nazwisko,
 • dane adresowe,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

7. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać dane osobowe zebrane w innych celach, a niezbędne do celu określonego powyżej. Zakres danych będzie zależny od rodzaju roszczenia i zakresu naszych usług, których roszczenie może dotyczyć. Przykładowo może to być imię, nazwisko, adres, historia zakupów, historia korzystania z naszych usług. W uzasadnionych przypadkach, np. po usunięciu Konta dane osobowe mogą zostać w pewnym zakresie zarchiwizowane i przetwarzane dalej jedynie w celu wskazanym w niniejszym punkcie, w ograniczonym i niezbędnym zakresie.

W celu ustalenia dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. W tym celu dane zostaną zarchiwizowane, dostęp do nich zostanie ograniczony i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Po upływie okresu przedawnienia dane zostaną trwale usunięte.

8. Linki zewnętrznych podmiotów / widgety

Jeśli odwołujemy się do linków zewnętrznych, które są zamieszczone lub, do których jest odwołanie na Portalu, nasza niniejsza Polityka nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne. Jeśli oferujemy linki, staramy się zapewnić, że także one są zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych oferentów lub podmioty trzecie. Dlatego należy zasięgać informacji

od innych oferentów lub podmiotów trzecich o udostępnione przez nich regulacje ochrony danych.

W ramach Portalu mogą być również dostępne widgety podmiotów trzecich, które mogą poprosić o dobrowolne podanie danych osobowych. Każdorazowo informacja o tym, jaki konkretnie podmiot gromadzi dane osobowe za pośrednictwem widgetu jest dostępna w ramach tego rozwiązania. Podobnie jak w przypadku linków, staramy się zapewnić, że także one są zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych oferentów lub podmioty trzecie. Dlatego należy zasięgać informacji od innych oferentów lub podmiotów trzecich o udostępnione przez nich regulacje ochrony danych.

9. Odbiorcy danych osobowych

W ramach prowadzenia i utrzymania Portalu oraz świadczenia usług na rzecz Korzystających z Portalu, dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania do podmiotów trzecich.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały przez nas wyselekcjonowane i są regularnie kontrolowane.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie za zgodą Korzystającego z Portalu lub gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa.

Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług logistycznych, podmioty zarządzające transportem, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, wspierające działanie strony internetowej Portalu, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe, podmioty przeprowadzające badania satysfakcji z dokonanego zamówienia.

9.1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG, czyli do państw trzecich.

9.2. Organy państwowe

Organy Państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym przez prawo zakresie zażądać od nas udostępnienia i przekazania im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratura, Sądy, Komornicy, Prezes UODO, Prezes UOKIK, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

10. Jak długo przechowujemy przekazane nam dane osobowe

Okres przechowywania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane.

1) Dane związane z rejestracją Konta lub dokonywaniem zamówień (poprzez zarejestrowane Konto lub bez rejestrowania Konta), w tym związane z odstąpieniem od umowy lub zgłoszeniem reklamacji

Dane osobowe przekazane podczas rejestracji Konta przetwarzamy do momentu usunięcia Konta, z zastrzeżeniem uwag poniżej.

W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu reklamacji, a następnie archiwizowane przez wskazany poniżej okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku usunięcia Konta dane Użytkownika podlegają usunięciu lub anonimizacji. W zakresie niezbędnym do dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z naszych usług, podlegają archiwizacji i nie są dalej przetwarzane za wyjątkiem ww. celu. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń dane osobowe są usuwane bez możliwości ich dalszego przetwarzania lub odtworzenia. Terminy przedawnienia wynoszą:

 • 6 lat dla roszczeń majątkowych (art. 118 KC),
 • 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe, oraz roszczeńzwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 KC),
 • 3 lata dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej osobieczynem niedozwolonym od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442(1) KC).

Wskazane powyżej terminy liczone od ostatniego dnia roku kalendarzowego mogą zostać przedłużone maksymalnie o 1 rok ze względu na roszczenia, które mogą zostać wniesione np. do sądu w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia. Ze względu na długość procedury sądowej możemy nie otrzymać informacji o wniesieniu roszczenia, co uzasadni przedłużenie terminu o 1 rok.

Dane związane z dokumentacją fiskalną, księgową i rachunkową wynikającą z dokonanych przez Kupującego (zarówno poprzez zarejestrowane Konto jak i bez rejestracji Konta) zakupów, przechowujemy zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będziemy te dane przetwarzać do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do ww. celów.

2) Dane przetwarzane na podstawie zgody

Dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego podczas zapisu na newsletter zostaną usunięte, jeżeli nie zostaną potwierdzone poprzez akceptację w terminie 5 dni od daty przekazania tych danych do Administratora. Akceptacja następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego linku, przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis na newsletter. W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie newslettera, Administrator zachowa adres e-mail wykorzystywany do wysyłki maksymalnie przez okres 1 roku (od daty wycofania zgody) w celu obrony przed roszczeniami.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Korzystającego z Portalu, zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3) Dane przetwarzane w ramach usługi “Porada dietetyczna”

Wszelkie informacje, treści, opinie udzielone w ramach Porady dietetycznej mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Dane zebrane w związku z tą usługąprzetwarzane są przez okres prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a po jej zakończeniu archiwizowane do końca ww. okresów przedawnienia roszczeń.

11. Prawa osób, których dane przetwarzamy

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe Korzystających z Portalu, przysługują następujące prawa:

11.1. Prawo do wycofania zgody

W dowolnym momencie Korzystający z Portalu ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

11.2. Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania; kategorie danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; wszelkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych, jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od Korzystających z Portalu; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli byłoby stosowane.

11.3. Prawo do sprostowania danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkowników powinny być aktualne i poprawne. Mają Państwo prawo żądać sprostowania danych lub poprawić je samodzielnie (gdy funkcja taka jest dostępna).

11.4. Prawo do usunięcia danych

Korzystający z Portalu ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może podlegać pewnym ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe) lub uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Jeżeli zaistnieją takie ograniczenia, w odpowiedzi na Państwa żądanie poinformujemy o tym.

11.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Korzystający z Portalu ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Korzystający z Portalu kwestionuje prawidłowość danych osobowych. W tej sytuacji dokonamy weryfikacji danych i ograniczymy przetwarzanie na okres niezbędny do weryfikacji – nie dłużej niżmiesiąc,
 2. przetwarzanie danych Korzystającego z Portalu jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia zażąda ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Korzystającemu z Portalu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Korzystający z Portalu wniósł sprzeciw wobec przetwarzania. Ograniczenie nastąpi do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Korzystającego z Portalu.

11.6. Prawo do przenoszenia

Jeżeli dane Korzystającego z Portalu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Korzystającego z Portalu lub na podstawie umowy łączącej Korzystającego z Portalu z Administratorem, Korzystający z Portalu ma prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz ma prawo żądać przesłania ich do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

11.7. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane Korzystającego z Portalu przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Korzystający z Portalu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Korzystającego z Portalu lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli Korzystający z Portalu stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje i tryb wniesienia skargi znajdują się po adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

11.9. Zasady korzystania z praw i zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Żądanie odnośnie przysługujących praw, należy złożyć droga elektroniczną na adres e-mail: biuro@bielpharma.pl.

Informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem udzielimy najszybciej jak to możliwe, w każdym razie nie później niż w okresie miesiąca od otrzymania żądania.

Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań miesięczny okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniecie Państwo poinformowani, wraz z informacją o przyczynach opóźnienia, nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania.

Jeżeli Korzystający z Portalu przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie.

Informacje dotyczące praw i udzielenie odpowiedzi na żądania Korzystających z Portalu są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator zastrzega sobie prawo pobrania rozsądnej opłaty (uwzględniającej administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań) albo odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem.

12. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom

page19image40219440 page19image40219648

nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników Administratora.

13. Zmiana polityki prywatności

Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady przetwarzania danych osobowych. Przed wdrożeniem zmian zostaniesz o tym poinformowany. Aktualna treść i zasady przetwarzania danych osobowych są publikowane na naszej stronie https://bielpharma.pl.

Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką lub przetwarzaniem danych to zapraszamy do kontaktu: pod adresem e- mail: biuro@bielpharma.pl.

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA PORTALU INTERNETOWEGO BIELPHARMA.PL obowiązujący od 25.06.2022 do 03.10.2022.

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Sklep – sklep internetowy „Bielpharma” prowadzony przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178, na prowadzenie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie wydała zgodę, wpisując Wytwórnię Suplementów Diety Bielpharma do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod numerem 2729/0102/2021.

2. Portal – portal internetowy Sklepu prowadzony pod
adresem https://bielpharma.pl, za pośrednictwem którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie, za pośrednictwem Portalu, a także Usługi doradztwa dietetycznego.

3. Porada dietetyczna – Usługa doradztwa dietetycznego świadczona przez Bielpharma sp. z o.o., w ramach której zatrudnieni w Bielpharma sp. z o.o. dietetycy udzielają Użytkownikom tej usługi informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w sklepie, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej i

page1image40216944

dietetycznej – w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości email na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępnego na Portalu, w tym na

podstronie: https://www.bielpharma.pl/pora

da-dietetyczna.

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadającapełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.
 2. Firma – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego.
 3. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 4. Fundacja – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący fundacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 5. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konta Użytkownika, świadczona przez Sklep. Założenie (zawarcie nowej umowy) Konta możliwe będzie do dnia 25.06.2022 r.

page2image40087744 page2image40087952

9. Konto Bielpharma – usługa świadczona drogą elektroniczną, wprowadzona od dnia 25.06.2022 r. i ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Bielpharma, świadczona przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58- 260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178. Witryna oraz regulamin Konta Bielpharma dostępne będą od dnia wprowadzenia usługi pod adresem: www.bielpharma.pl/moje-konto.

10. Użytkownik – osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu lub Konta Bielpharma.

11. Regulamin Konta Użytkownika – niniejszy Regulamin Konta Użytkownika Portalu określający warunki świadczenia przez Sklep nieodpłatnej usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – ogólny Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników.

page3image39888848

page4image39941120

14. Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.

§ 2 KONTO – OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, nieodpłatną usługę polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta na Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika, zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne i umożliwia Użytkownikowi Konta korzystanie z funkcjonalności Portalu dostępnych wyłącznie po utworzeniu Konta.
 3. Dla Użytkowników Konta świadczone są usługi takie jak:
 1. udostępnianie interaktywnych formularzy do składania zamówień, wstępnie uzupełnionych o dane podane uprzednio przez Użytkownika Konta, w celu ułatwienia dokonywania zamówień;
 2. umożliwienie weryfikacji statusu realizacji zamówienia;
 3. umożliwienie przeglądania historii zamówień;
 4. udostępnianie faktur za złożone zamówienia z możliwością ich pobrania;
 5. umożliwienie dołączenia do listy subskrybentów newslettera oraz zarządzania zgodami udzielonymi przez Użytkownika Konta w związku z zapisem.

4. Do korzystania z Konta niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci

Internet i spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 – 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies, zamieszczonej na Portalu).

 1. Każdy Użytkownik Konta powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 2. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Użytkownika Konta z Bielpharma sp. z o.o. umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika.

§ 3 REJESTRACJA I USUWANIE KONTA

 1. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług może nieodpłatnie założyć indywidualne Konto na Portalu.
 2. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Portalu.
 3. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy zapoznać się z Regulaminem Konta Użytkownika oraz Polityką Prywatności.
 4. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Sklep wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta.
 5. Konto w Sklepie zakładane jest bezterminowo. Konto może zostać

usunięte przez Sklep w przypadkach określonych w Regulaminie Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku:

 1. dostarczania przez Użytkownika Konta treści o charakterze bezprawnym;
 2. korzystania przez Użytkownika Konta z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług w sposób:
 • §  zakłócający funkcjonowanie Portalu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • §  uciążliwy dla innych korzystających z Portalu oraz dla Sklepu;
 • §  niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, Regulaminu Konta Użytkownika lub regulaminów regulujących zasadyświadczenia przez Sklep poszczególnych usług, a także niezgodny z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Dodatkowo Konto może zostać usunięte w każdym czasie – samodzielnie przez Użytkownika Konta lub na jego wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e- mail: biuro@bielpharma.pl lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem Konta, określony w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. Sklep usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika Konta.
 2. Usuniecie Konta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą

page6image40810512

elektroniczną polegającej na prowadzeniu

Konta.

 1. Sklep może rozwiązać z UżytkownikiemKonta umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta, o czym poinformuje Użytkownika z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem w powiadomieniu przesłanym na adres e-mail podany przy rejestracji Konta. Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia prawidłowego przekazania Użytkownikowi informacji o rozwiązaniu umowy.
 2. Dokonanie rejestracji Konta Bielpharma przy użyciu adresu e-mail, którego Użytkownik użył podczas rejestracji Konta, rozumiane jest jako wyrażenie przez Użytkownika woli korzystania z Konta Bielpharma.

§ 4 REKLAMACJE

1. W razie nieprawidłowości w świadczeniu przez Sklep usługi polegającej na prowadzeniu Konta lub problemów z korzystaniem z Konta, Użytkownik Konta powinien zgłosić Sklepowi reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bielpharma.pl lub pisemnie na adres: Bielpharma sp. z o.o., ul. Tkacka 17, 58-260 Wrocław. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogąelektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub

page7image40852592

stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe.

 1. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonej przez Użytkownika Konta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji, wysyłając odpowiedź na podany przez Użytkownika Konta adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sklep we wskazanym terminie uważa się, że żądanie reklamacyjne Użytkownika Konta uznano za uzasadnione.
 2. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Użytkownika Konta jaki i Sklepu.

§ 5 OCHRONA DANYCH

 1. Sklep zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Użytkowników Konta i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konta Użytkownika może ulec zmianie z ważnych przyczyn, takich jak:

 1. konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających wpływ na jego postanowienia;
 2. konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do decyzji, nakazów, zakazów, orzeczeń, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów władzy publicznej;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności oferowanych Użytkownikom Konta w ramach usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika;
 4. zmiana warunków technicznych usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika.
 1. O zmianie Regulaminu Konta Użytkownika Sklep informuje poprzez publikację komunikatu o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz za pośrednictwem indywidualnego powiadomienia wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji Konta, do którego zostanie załączony Regulamin Konta Użytkownika w wersji uwzględniającej zmianę.
 2. Regulamin Konta Użytkownika wchodzi w życie z dniem publikacji. Jednakże Użytkownik posiadający Konto w dniu wejścia w życie Regulaminu, jest związany postanowieniami Regulaminu w nowej treści, jeżeli po upływie 14 dni od uzyskania informacji o publikacji

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ obowiązujący od 25.06.2022 r do 3.10.2022 r.

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sklep – sklep internetowy „Bielpharma” prowadzony przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178, na prowadzenie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie wydała zgodę, wpisując Wytwórnię Suplementów Diety Bielpharma do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod numerem 2729/0102/2021.
 2. Portal – portal internetowy Sklepu prowadzony pod
  adresem https://bielpharma.pl, za pośrednictwem którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie za pośrednictwem Portalu, a także Usługi doradztwa dietetycznego.
 3. Usługi doradztwa dietetycznego – usługi doradztwa dietetycznego świadczone przez pracownika Bielpharma sp. z o.o. posiadającego niezbędne kwalifikacje do udzielania takich porad drogą elektroniczną na podstawie wywiadu dietetycznego i zdrowotnego uzyskanego od Konsumenta przez formularz zamieszczony w Portalu.
 4. Konto – podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Użytkowniku Konta i dokonywanych przez niego zamówieniach, w której Użytkownik Konta dokonał rejestracji do dnia 25.06.2022 r. na podstawie regulaminu Konta dostępnego na: https://www.bielpharma.pl/regulamin-konta/
 5. Konto Bielpharma – usługa świadczona drogą elektroniczną, wprowadzona od dnia 25.06.2022 r. i ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Bielpharma, świadczona przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178. Witryna

page1image40029440 page1image40029648

oraz regulamin Konta Bielpharma dostępne będą od dnia

wprowadzenia usługi pod adresem: https://bielpharma.pl/moje-konto. 6. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece.

7. Użytkownik – osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu lub Konta Bielpharma.

8. Firma – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.

9. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

10. Fundacja – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący fundacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

12. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników Konta oraz Konta Bielpharma, którzy dokonali rejestracji indywidualnego Konta w Portalu lub Konta Bielpharma.

14. Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.

page2image40221520

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym suplementów diety oraz obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie za pośrednictwem Portalu. Sklep świadczy również inne usługi, w tym Usługi doradztwa dietetycznego, opisane w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej lub w oddzielnych regulaminach regulujących zasady świadczenia poszczególnych usług.
 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sklep, realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu, a także świadczenie usług związanych z obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień lub innych usług odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści obowiązującej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia albo rozpoczęcia korzystania z innej świadczonej przez Sklep usługi oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sklep informuje, że do wysyłkowej sprzedaży suplementów diety stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
 4. Sklep prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
 5. Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych wydawanych zprzepisu lekarza (na receptę), bez recepty, a także wyrobówmedycznych.
 6. Niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej,wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne, są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 1. Zamówione w Sklepie towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 2. Za zamówione w Sklepie towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.

10. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.

11. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Sklep nie wyraża zgody na kopiowanie treści udostępnianych w Portalu bez jej pisemnego zezwolenia.

12. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed rozpoczęciem stosowania suplementu diety należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą lub zapoznać się z treścią etykiety dołączonej do opakowania.

13. Wszelkie treści udostępniane na Portalu oraz informacje udzielane w ramach usług świadczonych przez Sklep za pośrednictwem Portalu mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Żadnej z informacji udostępnionych na Portalu lub w ramach świadczonych za jego pośrednictwem usług nie należy rozumieć jako:

 1. wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 2. udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 3. stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Użytkownika Usług.

14. Żadna z informacji udostępnionych na Portalu lub uzyskanych w ramach usług świadczonych przez Sklep za pośrednictwem Portalu nie zastępuje wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.

15. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

16. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

17. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty sklepów stacjonarnych.

18. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.

19. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług, w tym Usług doradztwa dietetycznego oraz każdy Kupujący, powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 – 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu).

20. Każdy Kupujący powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (email) oraz aktywnym numerem telefonu.

21. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług, w tym Usług doradztwa dietetycznego oraz każdy Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oraz regulaminów regulujących zasady świadczenia przez Sklep poszczególnych usług, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

22. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej może ulec zmianie. Każdego Kupującego albo korzystającego z usług świadczonych przez Sklep obowiązuje wersja Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia albo rozpoczęcia korzystania z usługi.

23. Korzystający z Portalu, usług świadczonych przez Sklep oraz Kupujący może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem linku zamieszczonego na Portalu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdej chwili, poprzez

jego pobranie z Portalu, zapisanie na dowolnym nośniku lub

wydrukowanie.
24. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług

świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną, jeżeli korzystający z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług lub Kupujący doprowadzi do tego, że usługa będzie realizowana w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej lub regulaminu regulującego zasady świadczenia danej usługi.

25. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług oraz każdy Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze świadczonych przez Sklep usług.

26. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego, z których korzysta korzystający z Portalu lubświadczonych przez Sklep usług lub Kupujący albo problemy bądź ograniczenia techniczne usług świadczonych przez osoby trzecie, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych przez Sklep, takich jak usługi zapewniania dostępu do Internetu, a które uniemożliwiają mu korzystanie z usług świadczonych przez Sklep.

27. Sklep ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych przez nią usług ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych niezależnych od Sklepu przyczyn, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji Portalu albo danej usługi.

28. Sklep nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Sklep na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia udostępniony na Portalu. Kupujący będący Firmą, Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą lub Fundacją zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia przeznaczony dla tych podmiotów.
 2. Warunkiem przyjęcia przez Sklep otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia (właściwym ze względu na kategorię Kupującego).
 1. Sklep oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub wskazanym przez niego odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zamówienia zawierające:
 1. numer zamówienia;
 2. podsumowanie zamówienia, dane dotyczące zamawianychproduktów (nazwę, wielkość opakowania, liczbę opakowań) i cenę każdego produktu, wybraną przez Kupującego formę dostawy i jej koszt, przewidywany termin dostawy albo odbioru osobistego, łączną cenę całego zamówienia, dane osobowe Kupującego, dane wysyłkowe, ewentualne uwagi do zamówienia oraz dane do faktury (opcjonalnie);
 3. dane Sklepu.
 1. Kupujący może również otrzymać na podany przez niego adres e- mail ankietę oceny satysfakcji, umożliwiającą Kupującemu wyrażenie opinii na temat procesu składania i realizacji zamówień w Sklepie.
 2. Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, przesłanym na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 3. W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę” zostaje zawarta między Sklepem a Kupującym umowa sprzedaży na rzecz Kupującego towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym Kupującemu drogą elektroniczną i zamówienie zostaje przyjęte przez Sklep do realizacji.
 4. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 5. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Sklepie towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

10. O terminie realizacji zamówienia Sklep informuje podczas składania zamówienia w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy, na kartach produktów oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.

11. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych licząc od:

 1. zaksięgowania wpłaty za zamówienie, dokonanej za pośrednictwem dostępnego na Portalu operatora płatności lub przelewu tradycyjnego;
 2. złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności kartą płatniczą.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

 1. elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sklep nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
 2. towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
 3. zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sklep przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotudetalicznego suplementami diety i bezpośredniegozaopatrywania ludności w suplementy diety;
 4. takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawapowszechnie obowiązującego.

13. Jeżeli Sklep odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 12 powyżej, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną.

14. Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w całości lub w części (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź uszkodzenie towaru), Sklep zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Sklepu, Kupujący według swojego wyboru ma prawo:

 1. albo od razu odstąpić od umowy w całości;
 2. albo od razu odstąpić od umowy w części, która nie może byćzrealizowana (co będzie oznaczało realizację przez Sklepzamówienia w pozostałym zakresie);
 3. albo wyznaczyć Sklepowi dodatkowy termin na realizacjęzamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie, od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania;
 4. albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

15. W przypadku przewidzianej w ust. 12 powyżej odmowy przez Sklep realizacji zamówienia, Sklep zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego

kosztami dostawy. W przypadku przewidzianego w ust. 13 lub ust. 14 odstąpienia Kupującego od umowy, Sklep zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy w całości lub części jest fakultatywnym uprawnieniem Kupującego, będącym dobrowolnąalternatywą dla dochodzenia swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

16. Zawarcie umowy sprzedaży ze Sklepem i akceptacja postanowień Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.

17. Sklep wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki całego zamówienia z magazynu Sklepu. Faktura w formacie PDF lub link do jej pobrania zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu Konta Użytkownika w Portalu bielpharma.pl lub Konta Bielpharma na zasadach określonych w Regulaminie Konta Bielpharma. Dodatkowo zarejestrowany Użytkownik Konta oraz Konta Bielpharma będzie mógł pobrać fakturę po zalogowaniu do swojego Konta Użytkownika lub – odpowiednio – Konta Bielpharma. W przypadku gdy Konto Bielpharma zostało założone przy użyciu tożsamego adresu e-mail jak Konto Użytkownika, Użytkownik otrzyma możliwość przeglądania historycznych faktur w Portalu, będąc zalogowanym z poziomu Konta Bielpharma. Wysłanie przez Sklep linku do pobrania faktury albo korekty faktury w formacie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.

§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów opisanych w zakładce „Płatności”.
 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego, Sklep może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.
 3. Zamówiony przez Kupującego towar może być:

o przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.

 1. Dostawa towarów zamówionych w Sklepie za pośrednictwem Portalu realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
 3. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej.
 4. Sklep zobowiązany jest do przygotowania towarów do odbioru przez podmiot zarządzający transportem lub firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego podmiotowi zarządzającemu transportem i firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.
 5. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranej firmy kurierskiej. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce “Dostawa”. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, należy poinformować o tym Sklep celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
 6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

10. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

11. W przypadku nieprzyjęcia przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie, Sklep, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz poniesionych przez Kupującego kosztów dostawy.

12. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o

niedoręczeniu zamówionego towaru, Sklep zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

13. Minimalna kwota zamówienia uprawniająca Klienta do zwolnienia z kosztów dostawy wynosi: 250 zł brutto.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Sklep zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów niewadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź nieprawidłowości w świadczeniu usług przez Sklep, korzystający z Portalu, usług świadczonych przez Sklep lub Kupujący powinien zgłosić Sklepowi reklamację zgodnie z instrukcją wskazaną na Portalu w zakładce „Reklamacje”.
 2. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres email i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe. W przypadku reklamacji dotyczących zamówień, należy podać numer zamówienia.
 3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 4. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 5. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym § 5, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 2. Jeśli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady. Sklep jest wówczas obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sklepu wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Bielpharma sp. z o.o., ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Sklep ustosunkuje się do żądania (reklamacji) zgłoszonego przez korzystającego z Portalu, usług świadczonych przez Sklep lub Kupującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania, wysyłając odpowiedź na podany przez niego adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sklep we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

10. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sklep niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Kupującego jak i Sklepu.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@bielpharma.pl lub pocztą na adres Bielpharma sp. z o.o., ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej zamówione towary. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towarów Sklepowi przed upływem terminu 14 dni.
 3. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Bielpharma sp. z o.o., ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa.
 4. Zwracane towary należy odesłać Sklepowi wraz z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (np. wypełnionym formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej). Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.
 5. Sugerujemy również odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub śladów korzystania z nich. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i nieodsyłanie ich w kopertach lub kopertach bąbelkowych.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego odesłania zwracanego zamówienia do Sklepu, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem, dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14

page13image39654480

dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji

Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
10. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność,

korzystając z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są:

o towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sklep informował Kupującego przy składaniu zamówienia (np. informacja o krótkim terminie przydatności była wskazana na Portalu);

o towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

o usługi, w szczególności usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną.

§ 7 OCHRONA DANYCH

 1. Sklep zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupujących oraz osób korzystających z Portalu oraz świadczonych przez Sklep usług i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60- 166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, NIP: 5252674781, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, oraz uczestnikiem programu

„Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, kapitał zakładowy: 106.000,00 zł, polegających na przesyłaniu odpowiednio przez Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. – po uzyskaniu zgody Kupującego, o której mowa w ust. 3 poniżej – do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej, ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej w Sklepie transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

 1. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 2.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z Portalu i świadczonych przez Sklep usług oraz Kupujących Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

§ 8 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Sklepie towarów, bądź usług świadczonych przez Sklep, korzystający z Portalu lub Kupujący może skontaktować się ze Sklepem w sposób wskazany na Portalu w zakładce „Kontakt”.

WARUNKI DOSTAWY OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE 12.08.2021-11.03.2022

Oferujemy różne opcje dostawy zamówionego towaru:

 • paczkomat inPost
 • punkt odbioru paczek DHL
 • kurier inPost lub DHL
 • paczkomat inPost lub punkt odbioru paczek DHL z opcją płatności za pobraniem

Opcje dostawy różnią się ceną, zgodnie z cennikiem przedstawionym poniżej.

Wysyłka towaru ma miejsce w ciągu 1-3 dni roboczych od chwili zatwierdzenia płatności. Zgodnie z regulaminem czas realizacji zamówienia może wynosić maksymalnie 15 dni roboczych, jednak w przypadku czasu realizacji dłuższego, niż 3 dni robocze zostaniesz poinformowany o tym drogą mailową. Przysługuje Ci wtedy prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy.

Zamówienia realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Opakowania, które stosujemy do pakowania paczek podlegają recyklingowi. Bielpharma sp. z o.o. jest wytwórcą opakowań, a więc zgodnie z przepisami ponosimy koszty z tytułu opłaty za odzysk materiałów za każde opakowanie przekazane konsumentowi. Staraj się ponownie wykorzystywać opakowania, w które pakujemy nasze produkty. Wyrzucając je, pamiętaj o zasadach segregacji odpadów.

inPost paczkomatinPost kurierinPost paczkomat za pobraniemPunkt DHLKurier DHLPunkt DHL za pobraniem
14,69 zł16,00 zł20,00 zł20,00 zł23,00 zł27,50 zł
Koszty dostawy