Regulamin świadczenia Usług doradztwa dietetycznego obowiązujący od 03.10.2022 r.

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie Usług doradztwa dietetycznego pojęcia mają następujące znaczenie:

Sklep – sklep internetowy „Bielpharma” prowadzony przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178, na prowadzenie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie wydała zgodę, wpisując Wytwórnię Suplementów Diety Bielpharma do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod numerem 2729/0102/2021.

Portal – portal internetowy Sklepu prowadzony pod adresem https://www.bielpharma.pl za pośrednictwem którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie za pośrednictwem Portalu, a także Usługi doradztwa dietetycznego oraz Portal internetowy www.lifeup.pl o charakterze marketingowym i informacyjnym.

Usługi doradztwa dietetycznego – usługi polegające w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących żywności, żywienia, suplementacji diety, aktywności fizycznej oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej.

Porada dietetyczna – Usługa doradztwa dietetycznego świadczona przez Bielpharma sp. z o.o., w ramach której zatrudnieni w Bielpharma sp. z o.o. dietetycy udzielają Użytkownikom tej usługi informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w sklepie, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej i dietetycznej – w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości email na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępnego na Portalu, w tym na podstronie: https://www.bielpharma.pl/porada-dietetyczna.

Użytkownik Usług – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług doradztwa dietetycznego świadczonych przez Bielpharma sp. z o.o. drogą elektroniczną.

Regulamin Usług doradztwa dietetycznego – niniejszy Regulamin świadczenia Usług doradztwa dietetycznego, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – ogólny Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep świadczy na rzecz Użytkowników Usług Usługi doradztwa dietetycznego w ramach usługi Porada Dietetyczna.

2. Świadczenie Usług doradztwa dietetycznego odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu Usług doradztwa dietetycznego i Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści obowiązującej na dzień rozpoczęcia korzystania z danej usługi oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Usług doradztwa dietetycznego, zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.

4. Niniejszy Regulamin Usług doradztwa dietetycznego, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie świadczenia Usług doradztwa dietetycznego, podlegają prawu polskiemu.

5. Każda osoba korzystająca z Usług doradztwa dietetycznego świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną, powinna dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne określone w Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Każda osoba korzystająca z usługi Porada Dietetyczna za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości e-mail, powinna dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

6. W celu skorzystania z Usług doradztwa dietetycznego nie jest wymagana rejestracja indywidualnego konta w Portalu ani złożenie zamówienia w Sklepie.

7. Umowa o płatne świadczenie Usług doradztwa dietetycznego zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi doradztwa dietetycznego i jest zawierana na czas korzystania z tej usługi.

8. Użytkownik Usług może w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończyć korzystanie z Usług doradztwa dietetycznego poprzez niekontynuowanie korespondencji mailowej albo zaprzestanie wypełniania formularza kontaktowego.

9. Użytkownik Usług zobowiązany jest korzystać z Usług doradztwa dietetycznego świadczonych przez Sklep wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

10. Regulamin Usług doradztwa dietetycznego może ulec zmianie. Każdego Użytkownika Usług obowiązuje wersja Regulaminu Usług doradztwa dietetycznego w treści aktualnej na dzień rozpoczęcia korzystania z danej usługi.

11. Użytkownik Usług może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu Usług doradztwa dietetycznego za pośrednictwem linku zamieszczonego na Portalu. Treść Regulaminu Usług doradztwa dietetycznego może zostać utrwalona przez Użytkownika Usług w każdej chwili poprzez jego pobranie z Portalu, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.

12. Świadczenie Usług doradztwa dietetycznego jest płatne – 150 zł za poradę na wyznaczone przez Sklep konto. Uzyskanie wyników porady jest możliwe dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu.

13. Wszelkie informacje, treści, opinie udzielone w ramach Usług doradztwa dietetycznego mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Żadnej z uzyskanych w ramach Usług doradztwa dietetycznego informacji i/lub odpowiedzi dietetyka nie należy rozumieć jako:

a. wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

b. udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

c. stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Użytkownika Usług.

14. Żadna z uzyskanych w ramach Usług doradztwa dietetycznego informacji i/lub odpowiedzi dietetyka nie zastępuje wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.

15. Przed rozpoczęciem modyfikacji żywieniowej oraz użyciem konkretnego suplementu diety należy skonsultować się z lekarzem oraz zapoznać się z treścią etykiety dołączonej do opakowania.

§ 3 USŁUGA „PORADA DIETETYCZNA”

1. Pytania w ramach usługi Porada Dietetyczna mogą być przesyłane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. W celu skorzystania z usługi Porada Dietetyczna należy wypełnić formularz kontaktowy służący do wysłania wiadomości e-mail na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępny na Portalu, w tym na podstronie: https://www.bielpharma.pl/porada-dietetyczna/, tj. podać imię, nazwisko i adres e-mail, opisać dany problem oraz zadać pytania i wypełnić ankietę.

3. Warunkiem skorzystania z usługi Porada Dietetyczna jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Usług doradztwa dietetycznego, Regulaminem świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oraz Polityką Prywatności i ich akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usługi Porada Dietetyczna, przed rozpoczęciem korzystania z ww. usługi.

4. Pytania zadawane dietetykom w ramach usługi Porada Dietetyczna powinny dotyczyć kwestii żywienia i żywności ludzi, aktywności zdrowotnej oraz działań prozdrowotnych mających na celu profilaktykę chorób.

5. Dietetyk udzielający informacji w ramach usługi Porada Dietetyczna ma prawo odstąpić od przygotowania porady dla Użytkownika Usług, jeżeli Użytkownik powinien zamiast porady skorzystać w pierwszej kolejności z pomocy lekarskiej lub formularz nie został wypełniony prawidłowo. W takim przypadku opłaty nie pobiera się.

§ 4 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów związanych z korzystaniem z Usług doradztwa dietetycznego świadczonych przez Sklep, osoba korzystająca z tych usług może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bielpharma.pl.