Regulamin Świadczenia Usług Doradztwa Dietetycznego obowiązujący od 25.06.2022 r.

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie Usług Doradztwa Dietetycznego pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sklep – sklep internetowy „Bielpharma” prowadzony przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178, na prowadzenie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie wydała zgodę, wpisując Wytwórnię Suplementów Diety Bielpharma do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod numerem 2729/0102/2021.
 2. Portal – portal internetowy Sklepu prowadzony pod adresem https://bielpharma.pl za pośrednictwem którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie za pośrednictwem Portalu, a także Usługi doradztwa dietetycznego.
 3. Usługi doradztwa dietetycznego – usługi polegające w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących żywności, żywienia, suplementacji diety, aktywności fizycznej oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej.
 4. Porada dietetyczna – Usługa doradztwa dietetycznego świadczona przez Bielpharma sp. z o.o., w ramach której zatrudnieni w Bielpharma sp. z o.o. dietetycy udzielają Użytkownikom tej usługi informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w sklepie, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej i dietetycznej – w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości email na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępnego na Portalu, w tym na podstronie: https://www.bielpharma.pl/porada-dietetyczna.
 5. Użytkownik Usług – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług farmaceutycznych świadczonych przez Aptekę drogą elektroniczną.
 6. Regulamin Usług doradztwa dietetycznego – niniejszy Regulamin świadczenia Usług doradztwa dietetycznego, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – ogólny Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep świadczy na rzecz Użytkowników Usług Usługi doradztwa dietetycznego:
  • w ramach usługi Porada Dietetyczna.
 2. Świadczenie Usług doradztwa dietetycznego odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu Usług doradztwa dietetycznego i Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści obowiązującej na dzień rozpoczęcia korzystania z danej usługi oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Usług doradztwa dietetycznego, zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 4. Niniejszy Regulamin Usług doradztwa dietetycznego, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie świadczenia Usług doradztwa dietetycznego, podlegają prawu polskiemu.
 5. Każda osoba korzystająca z Usług doradztwa dietetycznego świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną, powinna dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne określone w Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Każda osoba korzystająca z usługi Porada Dietetyczna za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości e-mail, powinna dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 6. W celu skorzystania z Usług doradztwa dietetycznego nie jest wymagana rejestracja indywidualnego konta w Portalu ani złożenie zamówienia w Sklepie.
 7. Umowa o płatne świadczenie Usług doradztwa dietetycznego zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi doradztwa dietetycznego i jest zawierana na czas korzystania z tej usługi.
 8. Użytkownik Usług może w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończyć korzystanie z Usług doradztwa dietetycznego poprzez niekontynuowanie korespondencji mailowej albo zaprzestanie wypełniania formularza kontaktowego.
 9. Użytkownik Usług zobowiązany jest korzystać z Usług doradztwa dietetycznego świadczonych przez Sklep wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 10. Regulamin Usług doradztwa dietetycznego może ulec zmianie. Każdego Użytkownika Usług obowiązuje wersja Regulaminu Usług doradztwa dietetycznego w treści aktualnej na dzień rozpoczęcia korzystania z danej usługi.
 11. Użytkownik Usług może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu Usług doradztwa dietetycznego za pośrednictwem linku zamieszczonego na Portalu. Treść Regulaminu Usług doradztwa dietetycznego może zostać utrwalona przez Użytkownika Usług w każdej chwili poprzez jego pobranie z Portalu, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.
 12. Świadczenie Usług doradztwa dietetycznego jest płatne – 150 zł za poradę na wyznaczone przez Sklep konto. Uzyskanie wyników porady jest możliwe dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu.
 13. Wszelkie informacje, treści, opinie udzielone w ramach Usług doradztwa dietetycznego mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Żadnej z uzyskanych w ramach Usług doradztwa dietetycznego informacji i/lub odpowiedzi dietetyka nie należy rozumieć jako:
  1. wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  3. stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Użytkownika Usług.
 14. Żadna z uzyskanych w ramach Usług doradztwa dietetycznego informacji i/lub odpowiedzi dietetyka nie zastępuje wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.
 15. Przed rozpoczęciem modyfikacji żywieniowej oraz użyciem konkretnego suplementu diety należy skonsultować się z lekarzem oraz zapoznać się z treścią etykiety dołączonej do opakowania.

§ 3 USŁUGA „PORADA DIETETYCZNA”

 1. Pytania w ramach usługi Porada Dietetyczna mogą być przesyłane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu skorzystania z usługi Porada Dietetyczna należy wypełnić formularz kontaktowy służący do wysłania wiadomości e-mail na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępny na Portalu, w tym na podstronie: https://www.bielpharma.pl/porada-dietetyczna/, tj. podać imię, nazwisko i adres e-mail, opisać dany problem oraz zadać pytania.
 3. Warunkiem skorzystania z usługi Porada Dietetyczna jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Usług doradztwa dietetycznego, Regulaminem świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oraz Polityką Prywatności i ich akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usługi Porada Dietetyczna, przed rozpoczęciem korzystania z ww. usługi.
 4. Pytania zadawane dietetykom w ramach usługi Porada Dietetyczna powinny dotyczyć kwestii żywienia i żywności ludzi, aktywności zdrowotnej oraz działań prozdrowotnych mających na celu profilaktykę chorób.
 5. Dietetyk udzielający informacji w ramach usługi Porada Dietetyczna ma prawo odstąpić od przygotowania porady dla Użytkownika Usług, jeżeli Użytkownik powinien zamiast porady skorzystać w pierwszej kolejności z pomocy lekarskiej lub formularz nie został wypełniony prawidłowo. W takim przypadku opłaty nie pobiera się.

§ 4 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów związanych z korzystaniem z Usług doradztwa dietetycznego świadczonych przez Sklep, osoba korzystająca z tych usług może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bielpharma.pl.