REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA PORTALU INTERNETOWEGO BIELPHARMA.PL

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sklep – sklep internetowy „Bielpharma” prowadzony przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178, na prowadzenie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie wydała zgodę, wpisując Wytwórnię Suplementów Diety Bielpharma do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod numerem 2729/0102/2021.
 2. Portal – portal internetowy Sklepu prowadzony pod adresem https://bielpharma.pl, za pośrednictwem którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie, za pośrednictwem Portalu, a także Usługi doradztwa dietetycznego.
 3. Porada dietetyczna – Usługa doradztwa dietetycznego świadczona przez Bielpharma sp. z o.o., w ramach której zatrudnieni w Bielpharma sp. z o.o. dietetycy udzielają Użytkownikom tej usługi informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w sklepie, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej i dietetycznej – w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości email na wskazany w ramach tej usługi adres, dostępnego na Portalu, w tym na podstronie: https://www.bielpharma.pl/porada-dietetyczna.
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.
 5. Firma – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego.
 6. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 7. Fundacja – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący fundacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 8. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konta Użytkownika, świadczona przez Sklep. Założenie (zawarcie nowej umowy) Konta możliwe będzie do dnia 25.06.2022 r.
 9. Konto Bielpharma – usługa świadczona drogą elektroniczną, wprowadzona od dnia 25.06.2022 r. i ułatwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Bielpharma, świadczona przez Bielpharma z o.o. z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 58-260 Bielawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000857092, NIP 8822135807; REGON 386884178. Witryna oraz regulamin Konta Bielpharma dostępne będą od dnia wprowadzenia usługi pod adresem: www.bielpharma.pl/moje-konto.
 10. Użytkownik – osoba lub podmiot, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu lub Konta Bielpharma.
 11. Regulamin Konta Użytkownika – niniejszy Regulamin Konta Użytkownika Portalu określający warunki świadczenia przez Sklep nieodpłatnej usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – ogólny Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników.
 14. Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.

§ 2 KONTO – OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, nieodpłatną usługę polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta na Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika, zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne i umożliwia Użytkownikowi Konta korzystanie z funkcjonalności Portalu dostępnych wyłącznie po utworzeniu Konta.
 3. Dla Użytkowników Konta świadczone są usługi takie jak:
  1. udostępnianie interaktywnych formularzy do składania zamówień, wstępnie uzupełnionych o dane podane uprzednio przez Użytkownika Konta, w celu ułatwienia dokonywania zamówień;
  2. umożliwienie weryfikacji statusu realizacji zamówienia;
  3. umożliwienie przeglądania historii zamówień;
  4. udostępnianie faktur za złożone zamówienia z możliwością ich pobrania;
  5. umożliwienie dołączenia do listy subskrybentów newslettera oraz zarządzania zgodami udzielonymi przez Użytkownika Konta w związku z zapisem.
 4. Do korzystania z Konta niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 – 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies, zamieszczonej na Portalu).
 5. Każdy Użytkownik Konta powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 6. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Użytkownika Konta z Bielpharma sp. z o.o. umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika.

§ 3 REJESTRACJA I USUWANIE KONTA

 1. Każdy korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług może nieodpłatnie założyć indywidualne Konto na Portalu.
 2. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Portalu.
 3. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy zapoznać się z Regulaminem Konta Użytkownika oraz Polityką Prywatności.
 4. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Sklep wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta.
 5. Konto w Sklepie zakładane jest bezterminowo. Konto może zostać usunięte przez Sklep w przypadkach określonych w Regulaminie Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku:
  1. dostarczania przez Użytkownika Konta treści o charakterze bezprawnym;
  2. korzystania przez Użytkownika Konta z Portalu lub świadczonych przez Sklep usług w sposób:
   • zakłócający funkcjonowanie Portalu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   • uciążliwy dla innych korzystających z Portalu oraz dla Sklepu;
   • niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, Regulaminu Konta Użytkownika lub regulaminów regulujących zasady świadczenia przez Sklep poszczególnych usług, a także niezgodny z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Dodatkowo Konto może zostać usunięte w każdym czasie – samodzielnie przez Użytkownika Konta lub na jego wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@bielpharma.pl lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem Konta, określony w niniejszym Regulaminie Konta Użytkownika. Sklep usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika Konta.
 7. Usuniecie Konta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.
 8. Sklep może rozwiązać z Użytkownikiem Konta umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta, o czym poinformuje Użytkownika z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem w powiadomieniu przesłanym na adres e-mail podany przy rejestracji Konta. Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia prawidłowego przekazania Użytkownikowi informacji o rozwiązaniu umowy.
 9. Dokonanie rejestracji Konta Bielpharma przy użyciu adresu e-mail, którego Użytkownik użył podczas rejestracji Konta, rozumiane jest jako wyrażenie przez Użytkownika woli korzystania z Konta Bielpharma.

§ 4 REKLAMACJE

 1. W razie nieprawidłowości w świadczeniu przez Sklep usługi polegającej na prowadzeniu Konta lub problemów z korzystaniem z Konta, Użytkownik Konta powinien zgłosić Sklepowi reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bielpharma.pl lub pisemnie na adres: Bielpharma sp. z o.o., ul. Tkacka 17, 58-260 Wrocław. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe.
 2. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonej przez Użytkownika Konta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji, wysyłając odpowiedź na podany przez Użytkownika Konta adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sklep we wskazanym terminie uważa się, że żądanie reklamacyjne Użytkownika Konta uznano za uzasadnione.
 3. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Użytkownika Konta jaki i Sklepu.

§ 5 OCHRONA DANYCH

 1. Sklep zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Użytkowników Konta i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konta Użytkownika może ulec zmianie z ważnych przyczyn, takich jak:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających wpływ na jego postanowienia;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu Konta Użytkownika do decyzji, nakazów, zakazów, orzeczeń, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów władzy publicznej;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności oferowanych Użytkownikom Konta w ramach usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika;
  4. zmiana warunków technicznych usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu Konta Użytkownika.
 2. O zmianie Regulaminu Konta Użytkownika Sklep informuje poprzez publikację komunikatu o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz za pośrednictwem indywidualnego powiadomienia wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji Konta, do którego zostanie załączony Regulamin Konta Użytkownika w wersji uwzględniającej zmianę.
 3. Regulamin Konta Użytkownika wchodzi w życie z dniem publikacji. Jednakże Użytkownik posiadający Konto w dniu wejścia w życie Regulaminu, jest związany postanowieniami Regulaminu w nowej treści, jeżeli po upływie 14 dni od uzyskania informacji o publikacji Regulaminu, zgodnie z ust. 2 powyżej, nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.